Drobečková navigace

Úvod > AKTUÁLNĚ > Aktuality

Aktuality


Seminář pro žadatele - Výzva č. 1 PRV

Datum konání: 18. 7. 2017

V návaznosti na vyhlášení Výzvy č. 1 MAS k předkládání žádostí o dotaci (PRV - Modernizace zemědělských podniků) si dovolujeme všechny potenciální žadatele pozvat na seminář pro žadatele, který se uskuteční v úterý 18.7.2017 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Kanceláře MAS v Doloplazech. Účast na semináři i individuální konzultace projektových záměrů jsou samozřejmě bezplatné. Dokumenty, týkající se výzvy č. 1 lze nalézt na úvodní stránce webu MAS - v pravém panelu či pod tímto odkazem.10.7.2017 bude vyhlášena Výzva MAS; podpoří modernizace v rámci zemědělství

Datum konání: 2. 7. 2017

V pondělí 10.7.2017 bude vyhlášena první výzva MAS k předkládání žádostí o dotaci v aktuálním období. Výzva podpoří celkovou částkou 5 milionů Kč modernizace v rámci zemědělství. Míra dotace bude činit 50%. Žádosti bude možné předkládat do 8.8.2017. Veškeré podrobnosti a informace bude možné nalézt od 10.7. na úvodní stránce webu MAS, v pravém panelu - "Aktuální výzvy MAS".Proti suchu a smogu - 1,5 miliardy korun z EU míří na „Dešťovku pro obce“ i čistší vzduch

Datum konání: 16. 6. 2017

TISKOVÁ ZPRÁVA OPŽP:

„Dešťovkou pro veřejné budovy“ a „kotlíkovými dotacemi pro podniky“ – i tak by se daly nazvat dvě nové dotační výzvy, které čerstvě vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí. Rezort v nich rozdělí z evropských peněz celkem 1,5 miliardy korun. Především obcím se tak od 15. června otevírá možnost získat finance na chytré hospodaření se srážkovou vodou a protipovodňovou ochranu, podnikům na snížení emisí skleníkových plynů. Dotace jsou zcela nově připraveny i na zelené střechy veřejných budov, výměnu nepropustných zpevněných povrchů za vodou propustné plochy a na odvodňování parkovišť do zasakovacích pásů.

Obě nově vyhlášené výzvy jdou z evropských fondů, konkrétně z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020. Jejich cílem je zvýšit kvalitu vody, snížit riziko povodní a zlepšit stav ovzduší v České republice. O dotace se mohou ucházet zejména obce a města do 31. srpna 2017 v případě hospodaření s dešťovou vodou (62. výzva), žádosti na snižování emisí (89. výzva) se budou přijímat až do 31. ledna 2018.

Dotace na efektivní hospodaření s vodou v obcích

Přípravu dotační výzvy podobné Dešťovce avizovalo Ministerstvo životního prostředí již na konci května. Peníze na boj se suchem tentokrát ale posílá do obcí a měst.

„Zmírnění následků klimatické změny se věnujeme velmi intenzivně od roku 2014. Nyní dostanou stejnou příležitost, jako nedávno majitelé rodinných a bytových domů, i obce a města. Od poloviny června totiž podporu na hospodaření s dešťovou vodou dáváme i všem obcím, školám, nemocnicím, úřadům a dalším příspěvkovým organizacím. Zcela nově jim podpoříme nádrže na zachytávání dešťové vody a její opětovné využití, např. na zálivku či jako vodu užitkovou, a to právě u veřejných budov,“ uvádí ministr životního prostředí Richard Brabec k aktuální dotační výzvě, na kterou je z evropských peněz vyhrazena 1 miliarda korun.

Právě akumulace dešťové vody v podzemních nádržích je jednou z nových oblastí, na kterou lze získat až 85procentní dotaci. Přitom nádrž či jímka musí sloužit budovám nekomerčního charakteru, musí být umístěny v zástavbě převážně s rodinnými či bytovými domy a budovami sloužícími veřejné potřebě – školami, úřady, nemocnicemi apod. Dotaci není možné uplatnit na projekty u komerčních budov, např. nákupních center, výrobních a provozních areálů sloužících k podnikání či skladů.

Škála podporovaných oblastí u 62. výzvy OPŽP je ale ještě daleko širší než u Dešťovky. Novinkou je podpora tzv. zelených střech veřejných budov, peníze půjdou úplně nově také na výměnu nepropustných zpevněných povrchů za vodou propustné plochy a počítá se i s podporou odvodňování parkovišť do zasakovacích pásů. „Na zvyšující se frekvenci a sílu extrémních meteorologických událostí včetně záplav musíme být připraveni komplexně, proto jsou naše cíle jasné – naučit se systematicky a hospodárně využívat vodní zdroje, které máme k dispozici, šetrnými způsoby zabránit povrchovému odtoku vody z krajiny a zároveň posílit protipovodňovou ochranu ,“ komentuje ministr Richard Brabec další oblasti, na které lze dotace čerpat. Nadále se v rámci této výzvy budou dotovat i již dříve podporované oblasti jako úpravy koryt vodních toků nebo obnovení, výstavba a rekonstrukce suchých a retenčních nádrží, poldrů a bezpečnostních přelivů, které slouží k povodňové ochraně obcí.

Na povodňovou ochranu a hospodaření s vodou je vyčleněno v celém programovém období OPŽP 2014 – 2020 pro obce 5,2 miliardy korun. „Doposud jsme vyhlásili v této oblasti 4 výzvy s alokací 2,999 miliard korun, ale zájem žadatelů nebyl příliš veliký. Příprava projektů povodňových opatření je složitá a trvá dlouho, velkým problémem bývá vyřešení vztahů s vlastníky pozemků. Věříme ale, že klíčové subjekty jako obce, příspěvkové organizace a správci vodních toků, vyvinou teď maximální úsilí, aby další projekty připravily a požádaly o podporu na jejich realizaci, aktuálně realizujeme cyklus seminářů v krajských městech, kde prezentujeme potencionálním žadatelům mimo jiné případy dobré praxe,“ upřesnil Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR, jehož úřad dotace vyplácí.

O podporu mohou žádat kromě obcí a příspěvkových organizací, také správci toků, ve vybraných případech i neziskové organizace a fyzické osoby, a to do konce srpna 2017. Výzva je jednokolová, podpořeny budou projekty s výdaji v minimální výši 200 tisíc korun.

Další ekologizace průmyslových podniků

Na velké znečišťovatele a snižování emisí skleníkových plynů z průmyslových zdrojů je zaměřena další výzva (č. 89) z Operačního programu Životní prostředí v prioritní ose 2 – Kvalita ovzduší. Navazuje na předchozí úspěšnou dotační výzvu z roku 2015 s alokací 2,5 miliardy korun, která byla pro velký převis projektů navýšena letos v březnu ještě o celou další miliardu. „Dosavadní zájem ze strany podniků na protismogová opatření byl opravdu vysoký. Celkem jsme schválili 149 žádostí za 3,089 miliardy korun,“ upřesnil výsledky minulé výzvy ministr Richard Brabec. Na novou výzvu je tentokrát připraveno půl miliardy korun.

Nové protismogové dotace dávají šanci dalším desítkám podniků vyměnit nebo rekonstruovat s dotací spalovací a ostatní stacionární zdroje znečišťování nebo si pořídit technologie, které snižují emise tuhých látek, oxidů síry, oxidů dusíku, amoniaku a těkavých organických látek. O peníze z evropských zdrojů se mohou kromě průmyslových podniků hlásit například zemědělské podniky, a to konkrétně na snížení emisí amoniaku z chovu hospodářských zvířat nebo těžební společnosti na omezování prašnosti z plošných zdrojů. Vyloučeny budou v této výzvě projekty na eliminaci tzv. fugitivních, tedy volně unikajících emisí.

Stejně jako v předchozím případě otevírá SFŽP ČR i tentokrát tzv. projektový zásobník. „Do něho spadnou kvalitní projekty, na které nezbyde dostatek prostředků. Na tyto projekty se dostane v případě, že jiný projekt vypadne a uvolní místonebo pokud se najdou další prostředky a alokace se navýší, jak to bylo i v předchozí výzvě,“ upřesnil Petr Valdman. Výzva je kolová soutěžní, žádosti je možné podávat do konce ledna, a to na projekty s náklady vyššími než 100 tisíc korun.

Dokumenty k 62. výzvě
Dokumenty k 89. výzvěProjekt DSO Hanácký venkov na pořízení kompostérů a štěpkovačů byl vybrán k podpoře

Datum konání: 11. 5. 2017

Projekt předložený DSO Hanácký venkov na konci loňského roku navazuje na v roce 2015 realizovaný projekt MAS, v rámci kterého bylo do 17 členských obcí pořízeno vybavení: domácí kompostéry a obecní štěpkovače za bezmála 5 milionů Korun. Do aktuálního navazujícího projektu se zapojilo 8 obcí (Dobromilice, Doloplazy, Dřevnovice, Hruška, Tvorovice, Víceměřice, Vřesovice, Želeč), předpokládá se pořízení 423ks domácích kompostérů, dvou štěpkovačů a jednoho drtiče dřevní hmoty. Celkové předpokládané náklady projektu činí 2.208.250,- Kč.Strategie MAS pro období 2014-2020 byla schválena k podpoře

Datum konání: 25. 4. 2017

Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo práce a sociálních věcí schválilo dne 25.4.2017 Strategii MAS Hanácký venkov pro období 2014-2020 k podpoře. Tímto rozhodnutím byl završen cca dvouletý proces tvorby a posuzování dokumentu, na jehož základě bude v rámci území MAS rozděleno na projekty konečných žadatelů více než 40 milionů Korun.Nadace Via vyhlásila 11. ročník programu Místo, kde žijeme!

Datum konání: 24. 4. 2017

Oživte svoji obec a sousedské vztahy v ní! Nadace Via vyhlásila 11. ročník programu Místo, kde žijeme!Dotační program "Dešťovka" spustil internetové stránky

Datum konání: 27. 4. 2017

Dotace pro vlastníky či stavebníky rodinných a bytových domů na využití srážkové a odpadní vody v domácnosti i na zahradě. Více informací naleznete na https://www.dotacedestovka.cz/Valné shromáždění MAS

Datum konání: 30. 11. 2016

Dovolujeme si pozvat všechny členy MAS Hanácký venkov na Valné shromáždění, které se uskuteční 30.11. od 16:00 hodin v Doloplazech.

POZVÁNKANabídka vzdělávacích akcí pro ZŠ a MŠ v regionu

Datum konání: 2. 11. 2016 - 3. 1. 2017

V rámci realizace projektu na podporu předškolního a základního vzdělávání v našem regionu jsou pořádány rovněž vzdělávací akce pro pracovníky škol a školek. Jejich seznam, témata, místa konání, termíny, příp. i pozvánky jsou obsaženy v kapitole "Podpora škol a školek". Odkaz na kapitolu je umístěn pod mapou regionu na úvodní stránce tohoto webu. ÚČAST NA VŠECH SEMINÁŘÍCH JE ZDARMA.Vyšlo nové číslo Zpravodaje venkova

Datum konání: 26. 9. 2016

ZPRAVODAJ VENKOVA č. 8 / 2016
Menu

Tvorba ISRÚ probíhá za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje z POV 2013 ve výši 125.000,-- Kč.

pas_loga_upraveny02[6].jpg

SÍDLO MAS

Sídlo a kancelář MAS
Na cestě k prosperitě:
Doloplazy 15 (zámeček)

mas_sidlo.jpg

30. 5. Ferdinand

Zítra: Kamila

Maskáček

Maskáček "Zima 2013" (č. 9)

maskacek_zima_2013[1].pdf

Návštěvnost stránek

125700