Drobečková navigace

Úvod > OBDOBÍ 2014-2020 > Podpůrná činnost ZŠ a MŠ

Podpůrná činnost ZŠ a MŠ

Partnerská spolupráce a podpůrná činnost mezi MAS Hanácký venkov a školskými zařízeními v regionu se soustřeďuje do dvou souvisejících, ovšem formálně oddělených aktivit:

 1. Animace škol (aktuálně šablony pro MŠ a ZŠ)
 2. Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Prostějov, resp. ORP Vyškov
 3. V rámci MAP vzdělávání pořádání vzdělávacích akcí pro ředitele a učitele ZŠ a MŠ v regionu

Informace k výzvě na šablony pro ZŠ a MŠ

MSMT_logo_bez_textu

OFICIÁLNÍ LETÁK K VÝZVĚ MŠMT

Vážené ředitelky a vážení ředitelé základních a mateřských škol,

rádi bychom Vás informovali, že MŠMT vyhlásilo v rámci OP VVV výzvu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ. Žádosti bude možno podávat průběžně až do června 2017. Díky zpětné způsobilosti mohou školy realizovat aktivity již od 1. 8. 2016 v souladu s rozpočtovými pravidly (z. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a z. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších předpisů.

S šablonami mají školy bohaté zkušenosti (velmi úspěšné výzvy č. 56 a č. 57 OP VK). Jejich kladem je především jednoduchost, malá administrativní náročnost a také možnost dobře reflektovat potřeby školy. Věříme, že řady úspěšných projektů rozšíří v této výzvě také školy mateřské, pro které budou šablony novinkou.

Výzva podpoří jednak osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů, pomůže školám při společném vzdělávání dětí/žáků, a to personálním posílením o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků. Žákům pomohou také extrakurikulární aktivity (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a rozvoje matematické gramotnosti a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem).

Na šablony v celkovém objemu 4 a půl miliardy korun mohou v období 2016–2018 dosáhnout školy bez rozdílu velikosti a dle svých potřeb. Na financování šablon je určena částka 200.000 korun na školu plus 2.200 korun na žáka. V případě, že jeden subjekt zřizuje mateřskou a základní školu, je určená částka na projekt 400.000 korun + 2.200 Kč na žáka. Školy mohou volit projekty složené ze šablon až do této výše. Díky vysoké alokaci i výpočtu maximální výše projektu očekává MŠMT realizaci některé ze šablon ve více než 90 % českých škol. V závislosti na své velikosti budou moci školy šablony kombinovat dle vlastního uvážení a potřeb.

V rámci této výzvy MŠMT spolupracuje s  Národním institutem dalšího vzdělávání a Místními akčními skupinami, které mohou vedle samotného MŠMT školám poskytnout pomoc.

Národní institut dalšího vzdělávání (NIDV) je příspěvkovou organizací MŠMT. Garantuje kvalitní, jednotnou a celoplošnou realizaci úkolů vyplývajících ze státních priorit ve vzdělávání a z rezortních úkolů MŠMT. Širokou a komplexní nabídkou vzdělávacích služeb, konzultační, metodickou a odbornou podporou bezprostředně a efektivně reaguje na aktuální požadavky a potřeby pedagogů a pracovníků v oblasti formálního a neformálního vzdělávání ve všech krajích České republiky. V rámci spolupráce na výzvě Šablony pro MŠ a ZŠ poskytuje bezplatné konzultace všem mateřským a základním školám především v oblasti výběru vhodných šablon.

Kontakty NIDV

kontakty_NIDV

Místní akční skupiny (MAS) jsou nezávislými místními společenstvími občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy. Jejich základním cílem je zlepšování kvality života ve venkovských oblastech. Zástupci místních akčních skupin jsou pravidelně informováni o podmínkách připravované výzvy tak, aby byli schopni pomoci mateřským a základním školám se zpracováním žádosti o podporu. Jejich úkolem je především poskytnout podporu pro formální nastavení projektů. Vybrané MAS poskytují bezplatné konzultace všem mateřským a základním školám nacházejícím se v jejich územní působnosti.

Upozorňujeme, že MAS svojí činností nepokrývají celé území České republiky. Kontakty na příslušné MAS je možné vyhledat prostřednictvím webových stránek http://databaze.nsmascr.cz/ nebo v kontakty manažeři MAS. Školy se sídlem na území, kde MAS nepůsobí, se mohou obracet přímo na pracovníky MŠMT.

Kontakty MŠMT
Kontaktní email MŠMT: administraceZP@msmt.cz

kontakty_MSMT

Pro mateřské a základní školy, jež se nacházejí na územích nepokrytých činností MAS, MŠMT dále připravuje informační semináře. Cílem seminářů je vysvětlit princip šablon a zjednodušeného vykazování v uvedené výzvě, představit jednotlivé šablony a seznámit účastníky s informačním systémem, prostřednictvím kterého budou podávány žádosti o podporu.

V červnu 2016 proběhne 10 seminářů pro pražské mateřské a základní školy, které nemají žádné zkušenosti se zjednodušenými projekty z minulého programového období.

Od září budou probíhat semináře v jednotlivých krajských městech, a to pro mateřské a základní školy, které v daném kraji leží na území nepokrytém podporou ze strany MAS.

Podrobné informace o termínech konání jednotlivých seminářů a způsobu přihlašování obdrží relevantní mateřské a základní školy e-mailem. V této souvislosti si dovolujeme upozornit, že vzhledem k omezené kapacitě sálů je možná účast pouze 1 zástupce za jednoho žadatele.

MŠMT doporučuje obracet se v případě dotazů či nejasností výhradně na výše uvedené kontakty MŠMT, NIDV, MAS.

Zdroj: MŠMT

 

MAS Hanácký venkov nabízí mateřským a základním školám v rámci svého regionu bezplatný komplexní servis, spojený se zpracováním a předložením žádosti o dotaci.

Předložení žádosti v rámci spolupráce MAS a školy proběhlo doposud (k 26.9.2016) v těchto případech: MŠ a ZŠ Vřesovice, MŠ Mořice, MŠ Dobromilice, MŠ Němčice nad Hanou, MŠ Brodek u Prostějova, ZŠ Brodek u Prostějova, MŠ Dřevnovice, MŠ Doloplazy, ZŠ a MŠ Nezamyslice. Celkový finanční objem předložených žádostí činí 4.297.500,- Kč. Příprava dalších žádostí k podání průběžně probíhá.

S veškerými dotazy či v případě zájmu o konzultaci lze kontaktovat manažerku MAS:

Martina Kouřilová, tel.: +420 776 149 273

 

Místní akční plán vždělávání ORP Prostějov

Název projektu: Místní akční plán školství v SO ORP Prostějov

Příjemce projektu: Prostějov venkov o.p.s.

Partneři projektu: Statutární město Prostějov, MAS Moravský kras z. s., MAS Hanácký venkov, z. s., Region HANÁ,  z.s.

MAP je Místní akční plán vzdělávání, který bude prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního
a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního
a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Tomuto zaměření odpovídá územní realizace (SO ORP Prostějov) i výběr partnerů pro realizaci MAP a zaměření sběru dat. Mezi cílové skupiny projektu lze tedy zařadit:

 • děti a žáky,
 • pedagogické pracovníky,
 • pracovníky z oblasti neformálního a zájmového vzdělávání,
 • pracovníky organizací působících ve vzdělávání, výzkumu a poradenství,
 • pracovníky popularizující vědu a kurikulární reformu,
 • rodiče dětí a žáků,
 • vedoucí pracovníky škol a školských zařízení,
 • veřejnost a
 • zaměstnance veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice.

MAP lze tedy považovat za dlouhodobý plán rozvoje vzdělávací soustavy, na jehož základě budou vyhlašovány výzvy OP VVV a který bude rovněž mapovat infrastrukturní projekty pro IROP (kritérium přijatelnosti).

Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, tzn. společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.

Hlavním přínosem MAP je vybudování udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Vzniklá partnerství napomáhají zkvalitňovat vzdělávání zejména v místních mateřských a základních školách, ale také k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže.

Očekávaným výstupem místního akčního plánu je dohoda o prioritách vzdělávací politiky v území, tzv. Strategický rámec MAP do roku 2023, a dále soubor aktivit, ve kterých se navrhují konkrétní řešení místních problémů v dohodnutých prioritách. Každý MAP bude obsahovat min. tři povinná opatření, a to:

            Opatření 1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita

            Opatření 2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání

            Opatření 3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem  

Více informací, včetně kontaktů na realizační tým a harmonogram připravovaných akcí, naleznete na http://www.maspvvenkov.cz/map-249/

 

MAS Hanácký venkov je do projektu MAP zapojena jako partner, a to jak v rámci ORP Prostějov, tak i v rámci připravovaných aktivit ORP Vyškov.

Kontaktní osobou pro území MAS Hanácký venkov je: Mgr. Dominik Vlč, tel.: +420 774 868 837; Martina Kouřilová, tel.: +420 776 149 273; Zdenka Loučková, tel.: +420 602 508 690

Tvorba místního akčního plánu souvisí a bude rovněž využita k pravidelnému setkávání představitelů škol a školských zařízení v rámci regionu MAS, které by se mělo stát dlouhodobou a trvající tradicí.

msm.jpg

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PRO MŠ A ZŠ - účast zdarma

Termín

Místo konání

Časová dotace

Téma vzdělávací akce

Opatření MAP

Lektor/facilitátor

Pozvánka

9.5.2016 8:00

Prostějov

4,5 hod.

Mateřská škola v praxi - specifika adaptace dětí raného věku v MŠ

Předškolní vzdělávání

Bc. Lenka Polášková

Pozvánka

9.5.2016 13:00

Prostějov

4,5 hod.

Mateřská škola v praxi - specifika adaptace dětí raného věku v MŠ

Předškolní vzdělávání

Bc. Lenka Polášková

Pozvánka

15.6.2016 13:00

Náměšť na Hané

4,5 hod.

Inkluze v praxi

Inkluze

PaedDr. Iva Tomášková

Pozvánka

22.9.2016 15:00

Prostějov

1,5 hod.

Podpora logopedické prevence v MŠ - teoretická část

Předškolní vzdělávání

Mgr. Eva Rádlová, Ph.D.

Pozvánka

6.10.2016 13:00

Prostějov

2,5 hod.

Podpora logopedické prevence v MŠ - praktická část

Předškolní vzdělávání

Mgr. Eva Rádlová, Ph.D.

Pozvánka

25.10.2016 13:00

Prostějov

4 hod.

Inkluze v mateřské škole

Inkluze

PaedDr. Iva Tomášková

Pozvánka

31.10.2016 13:00

Náměšť na Hané

4 hod.

Workshop Pedagogicko-psychologické poradny pro pedagogy mateřských škol - předávání praxe učitelům od PPP

Předškolní vzdělávání

Mgr. Anna Bartoušková

Pozvánka

7.11.2016 14:00

Doloplazy

4 hod.

Jak rozvíjet matematickou gramotnost

Čtenářská a matematická gramotnost

PhDr. Radka Dofková, Ph.D.

Pozvánka

7.11.2016 15:00

Kostelec na Hané

4 hod.

Předškolní vzdělávání – inkluze

Inkluze

PaedDr. Iva Tomášková

Pozvánka

18.11.2016 8:00

Skalka

5 hod.

Podpůrná opatření v předškolním vzdělávání

Inkluze

PaedDr. Pavlína Baslerová

 

18.11.2016 13:30

Skalka

5 hod.

Podpůrná opatření v praxi základních škol

Inkluze

PaedDr. Pavlína Baslerová

 

21.11.2016 13:00

Doloplazy

4 hod.

Čtenářská a matematická (pre)gramotnost v MŠ

Čtenářská a matematická gramotnost

PaedDr. Libuše Vrbová, Mgr. Iveta Bittnerová

 

23.11.2016 8:30

Kralice na Hané

4 hod.

Čtenářská a matematická (pre)gramotnost v MŠ

Předškolní vzdělávání

PaedDr. Libuše Vrbová, Mgr. Iveta Bittnerová

 

24.11.2016 13:00

Prostějov

4 hod.

Inkluze na základní škole

Inkluze

PaedDr. Iva Tomášková

 

28.11.2016 15:00

Náměšť na Hané

4 hod.

Základní vzdělávání – inkluze

Inkluze

PaedDr. Iva Tomášková

 

7.12.2016

Doloplazy

4 hod.

Jak rozvíjet čtenářskou gramotnost

Čtenářská a matematická gramotnost

Doc. Mgr. Jaroslav Vala, Ph.D.

 

7.12.2016

Náměšť na Hané

4 hod.

Workshop Pedagogicko-psychologické poradny pro pedagogy základních škol - předávání praxe učitelům od PPP

Inkluze

Pugnerova

 

3.1.2017

bude upřesněno

5 hod.

Řešení výchovných a kázeňských problémů

Inkluze

PhDr. Jan Svoboda

 

 

Tvorba ISRÚ probíhá za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje z POV 2013 ve výši 125.000,-- Kč.

pas_loga_upraveny02[6].jpg

SÍDLO MAS

Sídlo a kancelář MAS
Na cestě k prosperitě:
Doloplazy 15 (zámeček)

mas_sidlo.jpg

23. 9. Berta

Zítra: Jaromír

Maskáček

Maskáček "Zima 2013" (č. 9)

maskacek_zima_2013[1].pdf

Návštěvnost stránek

077231