Drobečková navigace

Úvod > PROJEKTY 2007-2013 > Olomoucký kraj > POV 2013

POV 2013

Tvorba ISRÚ - MAS Na cestě k prosperitě, o.s. probíhá za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje z POV 2013 ve výši 125.000,-- Kč.

Program obnovy venkova Olomouckého kraje (POV 2013) – projekt: Tvorba místní rozvojové strategie pro roky 2014-2020

Jedna z vypsaných oblastí podpory POV Olomouckého kraje 2013 byla zaměřena na poskytování příspěvků místním akčním skupinám, působícím na území Olomouckého kraje, a to konkrétně na tvorbu strategií pro rozpočtové období EU 2014-2020. Výše příspěvku, který byl naší MAS v rámci POV schválen, činí 125.000,- Kč, při nutnosti dofinancování částky ve stejné výši z vlastních zdrojů. V rámci této podpory tedy během roku 2013 probíhaly práce na tvorbě tohoto zásadního rozvojového dokumentu.

Naše MAS se z hlediska způsobu zpracování rozhodla preferovat nikoliv cestu zpracování strategie prostřednictvím zaměstnanců externího dodavatele ze soukromé sféry. Při její tvorbě byla navázána spolupráce s Geografickým ústavem Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, tedy s veřejnou akademickou institucí. Tato spolupráce zabezpečila vysokou úroveň odborného zázemí a metodologických znalostí a dovedností pro tvorbu daného dokumentu. Samozřejmě, základním předpokladem zůstal zásadní vliv a rozsáhlé zapojení představitelů různých sektorů (veřejného, neziskového i podnikatelského) přímo z území MAS, jak do tvorby analytické části strategie, tak i té návrhové.

Geografický ústav Př. F. MU sestavil pro tvorbu ISRÚ MAS sedmičlenný tým v tomto složení:

Mgr. Ivan Andráško, PhD.                         ---   koordinátor realizačního týmu

RNDr. Jakub Trojan                                    ---   facilitátor regionálního managementu

Mgr. Ondřej Konečný                                 ---   koordinátor přípravy analytické části strategie

RNDr. Ondřej Šerý                                      ---   koordinátor návrhové části strategie

Doc. RNDr. Václav Toušek, CSc.            ---   odborný garant

Mgr. Pavlína Zrůstová                                ---   analytik

Mgr. Martin Braun                                                   ---   analytik

V souvislosti s tvorbou ISRÚ byly v rámci MAS ustaveny také tři tematické pracovní skupiny k vyhodnocování zjištěných dat a diskuzím nad návrhy strategických cílů a priorit. Jedná se o PS Podnikání na venkově a zaměstnanost(zemědělství, nezemědělské podnikání, životní prostředí, problematika zaměstnanosti, tvorby pracovních míst a související), dále PS Infrastruktura a kulturní dědictví (technická a dopravní infrastruktura, sociální infrastruktura, školství, služby, zdravotnictví, vzhled obcí, památky a kulturní dědictví) a také o PS Občanská společnost a spolkový život (spolkové aktivity, komunitní život, sport, kultura apod.) 

K 31. 12. 2013 je MAS Na cestě k prosperitě, z pohledu tvorby strategie, ve fázi dokončované analytické části (současný stav, výchozí údaje, analýzy). Návrhová část a diskuze nad prioritami se na základě dosažených výsledků bude dále rozvíjet v průběhu roku 2014.