Drobečková navigace

Úvod > MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA > Seznam členů MAS > Členství v MAS

ČLENSTVÍ v MAS Hanácký venkov, z. s.

 

"MAS Hanácký venkov, z. s. je otevřenou organizací a společenstvím regionálních aktérů,  reprezentujících ať už veřejný či soukromý, podnikatelský či neziskový sektor. Otevřenost MAS dokládá mj. i fakt, že členská základna spolku se neustále rozšiřuje a doposud žádný uchazeč o členství v MAS nebyl Valným shromážděním ani Představenstvem nikdy odmítnut. Spektrum členských organizací odpovídá hlavnímu poslání metody LEADER, tedy zastoupení všech relevantních sektorů - aktérů života na venkově. Naše MAS je i nadále otevřená a přístupná pro všechny, kterým záleží na rozvoji našeho regionu a kteří chtějí pro náš moravský venkov pracovat..."

 

Stanovy MAS Hanácký venkov, z. s.:

Čl. 3

Členství ve spolku

1)       Členem Spolku (neboli „partnerem MAS“) se může na základě písemné přihlášky stát každá

  1. fyzická osoba starší osmnácti (18) let s trvalým pobytem nebo provozovnou, jedná-li se o podnikatele, v obci na území působnosti MAS nebo
  2. právnická osoba se sídlem, provozovnou nebo

která prokazatelně místně působí v obci na území působnosti MAS, souhlasí se stanovami a účelem Spolku a zastupuje veřejné nebo soukromé místní socioekonomické zájmy.

2)    Přihláška musí být podána na jednotném formuláři, který Spolek zveřejňuje na svých internetových stránkách.

3)    Členství ve Spolku je dobrovolné. Členství vzniká dnem rozhodnutí Představenstva. Nový člen je povinen zaplatit členský příspěvek na jeden rok do třiceti (30) dnů po vzniku členství. O přijetí člena rozhoduje Představenstvo dvoutřetinovou většinou všech svých členů, přičemž dbá na to, aby zástupci veřejného sektoru ani žádné ze zájmových skupin nepředstavovali více než 49% hlasovacích práv.

4)    Proti rozhodnutí Představenstva o nepřijetí uchazeče o členství za člena Spolku je možné podat odvolání k Valnému shromáždění a to do třiceti (30) dnů od doručení písemného rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání musí mít písemnou podobu a musí být prokazatelně doručeno na adresu sídla Spolku. Valné shromáždění projedná odvolání na svém nejbližším jednání.

5)    Právnickou osobu zastupuje osoba, která je buď statutárním orgánem, nebo je pověřena plnou mocí. Jedna osoba může ve Spolku zastupovat maximálně dva členy Spolku, a to pouze za předpokladu, že náležejí do stejné zájmové skupiny. V případě pověření plnou mocí může být tato vystavena na dobu neurčitou nebo pro jednotlivé události (upravuje Čl. 6, odstavec 3) Stanov), přičemž zmocnitel a zmocněnec musí být ze stejné zájmové skupiny.

6)    Člen Spolku, který je právnickou osobou, je povinen bezodkladně písemně oznámit Kanceláři Spolku změnu ve složení statutárního orgánu nebo odvolání plné moci svého zástupce.

7)    Spolek vede seznam členů. Rozsah údajů evidovaných v seznamu je stanoven přihláškou ke členství ve Spolku. Každý člen Spolku je povinen prokazatelným způsobem Spolku oznámit změnu těchto údajů. K neoznámeným změnám nebude přihlíženo.

8)    Zápisy do seznamu členů provádí Kancelář. Výmazy ze seznamu se provádí na základě ukončení členství (dle Čl. 3, odstavce 10 Stanov). Výmazy ze seznamu provádí Kancelář. Se seznamem členů Kancelář nakládá jako s osobními údaji, podle příslušných zákonů.

9)    Seznam členů je zveřejněn na internetových stránkách Spolku v rozsahu údajů: jméno, příjmení, titul / název člena, obec bydliště / sídla člena, sektorové zaměření člena. Seznam členů v plném rozsahu údajů může být poskytnut pouze za účelem plnění účelu Spolku.

10)  Členství ve Spolku zaniká:

        a) písemným oznámením o ukončení členství ze strany člena;

        b) úmrtím či zánikem právnické osoby;

        c) vyloučením člena rozhodnutím Představenstva při hrubém a/nebo opětovném porušení Stanov, při neplnění finančních závazků vůči Spolku, případně pokud člen jedná proti zájmům Spolku; o vyloučení člena rozhoduje Představenstvo dvoutřetinovou většinou všech svých členů; při vyloučení se postupuje podle §239-240 občanského zákoníku;

        d) zánikem Spolku.

11)  Proti vyloučení člena Spolku dle Čl. 3, odstavce 10, c) Stanov je možné podat odvolání k Valnému shromáždění a to do třiceti (30) dnů od doručení písemného rozhodnutí o vyloučení. Odvolání musí mít písemnou podobu a musí být prokazatelně doručeno na adresu sídla Spolku. Valné shromáždění projedná odvolání na svém nejbližším jednání.

12)  Zánikem členství ve Spolku zaniká členu též členství v orgánech Spolku. Toto ustanovení se vztahuje i na zmocněnce členů - právnických osob.

Čl. 4

Práva a povinnosti členů Spolku

1)    Člen Spolku má právo:

        a) volit a být volen do všech orgánů Spolku;

        b) účastnit se Valného shromáždění;

        c) být informován o činnosti Spolku, podílet se na činnosti Spolku, využívat výhod členství;

        d) vyjadřovat se k rozhodnutím orgánů Spolku, obracet se na ně s návrhy, podněty, iniciativami, připomínkami, dotazy a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření;

        e) účastnit se akcí, které Spolek pořádá.

2)    Člen Spolku má povinnost:

        a) chovat se čestně vůči Spolku; vyvíjet aktivity směřující k dosahování účelu Spolku a hájit jeho zájmy;

        b) jednat v souladu se Stanovami, interními předpisy Spolku a rozhodnutími orgánů Spolku;

        c) řádně vykonávat funkce v orgánech Spolku; účastnit se jednání těch orgánů, jejichž je členem; v případě absence se řádně předem omluvit;

        d) hradit členské příspěvky stanoveným způsobem, ve stanovené výši a ve stanoveném termínu;

        e) začlenit se do jedné ze zájmových skupin v rámci MAS, přičemž každý člen může být příslušný pouze k jedné zájmové skupině.

3)       Členové spolku tvoří zájmové skupiny, které jsou cíleně zaměřené na určitou problematiku strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen „SCLLD“). Spolek vymezí zájmové skupiny v souladu s SCLLD. Příslušnost k dané zájmové skupině definuje člen podle své převažující činnosti. 

 

FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY KE ČLENSTVÍ V MAS - KE STAŽENÍ

 

Výše členských příspěvků:

Obce ... 10,- Kč / obyvatel / rok

NNO ... 0,- Kč / organizace / rok

Příspěvkové organizace obcí ... 750,- Kč / organizace / rok

Podnikatelské subjekty ... 1.000,- Kč / organizace / rok

 

Seznam zájmových skupin MAS:

Název zájmové skupiny Rozšířený název zájmové skupiny
   
Infrastruktura + rozvoj obcí Rozvoj obcí
Zemědělské podnikání + lesnictví Zemědělství
Environmentální oblast (příroda a krajina, ochrana ŽP) Příroda a krajina
Podnikání (nezemědělské) Nezemědělské podnikání
Kulturní, spolková a zájmová činnost Kultura, sport, volný čas
Hasiči Dobrovolní hasiči
Děti, mládež, vzdělávání Vzdělávání a osvěta