Drobečková navigace

Úvod > PROJEKTY 2007-2013 > OP LZZ > Místní partnerství zaměstnanosti

Místní partnerství zaměstnanosti (OP LZZ)

Projekt „Místní partnerství zaměstnanosti“

Tento projekt podpořený z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost je zaměřen na přenos dobré praxe z Rakouska. Idea místního partnerství zaměstnanosti vychází ze zahraničních zkušeností právě v Rakousku či Dánsku, Francii, kde jsou při implementaci podpory z Evropského sociálního fondu využívaný místní mezisektorová partnerství. Cílem našeho projektu Místní partnerství zaměstnanosti je přenést z Rakouska dobrou praxi s místními a regionálními partnerstvími zaměstnanosti. Dílčím cílem projektu je vytvoření sítě místních partnerství zaměstnanosti, které bude sdružovat místní podnikatele, obce, neziskové organizace a jiné relevantní aktéry politiky zaměstnanosti, jako jsou odbory. Projekt MPZ je tvořen těmito klíčovými aktivitami:

 1. Rozvoj místního partnerství
 2. Realizace kulatých stolů zaměstnanosti
 3. Přenos zahraniční zkušenosti
 4. Tvorba místní strategie zaměstnanosti
 5. Společný akční plán zaměstnanosti pro Olomoucký kraj
 6. Šíření výstupů projektu a propagace dobré zahraniční praxe
 7. Projektové zázemí

Partneři projektu z řad MAS:

 • MAS Horní Pomoraví
 • MAS Na cestě k prosperitě – výstupy místního partnerství zde
 • MAS Partnerství Moštěnka
 • MAS Šumperský venkov
 • MAS Uničovsko – výstupy místního partnerství zde
 • MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.

Nefinanční partneři projektu:

 • Olomoucký kraj
 • Regionalmanagement Obersteiermark (STEBEP) – Horní Štýrsko
 • Regionalmanagement Oberösterreich (RMOÖ) - Horní Rakousy

Výstupy projektu:

Pakty zaměstnanosti v Rakousku

Krajské kulaté stoly zaměstnanosti

Aktuální verze strategie zaměstnanosti MAS k 21.11.2014

Kontaktní osoby:

Mgr. Karel Hošek
projektový manažer
mobil: 777 952 988
e-mail: ksmasok.hosek@seznam.cz; ksmasok@gmail.com

Jiřina Buchtová
asistentka projektu
e-mail: ksmasok.buchtova@seznam.cz

Mgr. Michaela Wolfová
koordinátor zahraničních aktivit
e-mail: michaela.posoldova@volny.cz

Kontaktní osoba za MAS Na cestě k prosperitě:

Martina Kouřilová
koordinátorka Místního partnerství zaměstnanosti
e-mail: nacestekprosperite@seznam.cz

-----------------------------------------------------------------------

Pod následujícím odkazem lze nalézt prezentaci se základními informacemi o projektu MPZ, sestavenou projektovým manažerem Mgr. Karlem Hoškem. MAS Na cestě k prosperitě je jedním z partnerů tohoto projektu.

prezentace o projektu

-----------------------------------------------------------------------

Prezentace, zápisy a jiné výstupy/podklady z kulatých stolů 2013:

prez_16.9.13

prez_10.,17.,18.10.13

prez_7.,27.11.13

-----------------------------------------------------------------------

Jednání kulatých stolů MPZ:

Datum konání Místo Obsah jednání Počet účastníků
20.2.2013 Doloplazy Informační seminář - seznámení s cíli projektu, jeho partnery, klíčovými aktivitami, možnými riziky při realizaci, rozpočtem projektu a jeho financováním. Výzva přítomným k oslovování relevantních aktérů v regionu MAS s nabídkou členství v MAS a nabídkou účasti na kulatých stolech. 17
11.4.2014 Němčice n. H. Informační seminář - seznámení s cíli projektu, jeho partnery, klíčovými aktivitami, možnými riziky při realizaci, rozpočtem projektu a jeho financováním. Výzva přítomným k oslovování relevantních aktérů v regionu MAS s nabídkou členství v MAS a nabídkou účasti na kulatých stolech. Informace o schůzce s vedoucí Úřadu práce v Prostějově Ing. Crhanovou, která přislíbila spolupráci. 19
19.6.2013 Doloplazy Informační seminář - seznámení s cíli projektu, jeho partnery, klíčovými aktivitami, možnými riziky při realizaci, rozpočtem projektu a jeho financováním. Výzva přítomným k oslovování relevantních aktérů v regionu MAS s nabídkou členství v MAS a nabídkou účasti na kulatých stolech. Zpráva o rozšíření členské základny - noví členové Movesta s. r. o. a Jorcon, s. r. o. 22
20.6.2013 Doloplazy Kulatý stůl - problémy nezaměstnaných lidí v regionu dle skupin, možnosti  aktérů působících v území pomoci s řešením problémů, dosavadní zkušenosti se vznikem pracovních míst při realizace Strategického plánu Leader Na cestě k prosperitě, o. s. - firmy Velinvestik s. r. o. a Neš Kovo s. r. o. 10
26.6.2013 Doloplazy Kulatý stůl věnovaný problematice zaměstnanosti mladých a absolventů, možnosti základních škol ovlivnit výběr povolání a střední školy u žáků, podpora exkurzí do firem, návštěvy úřadu práce žáky, seznámení je s trhem práce a požadovanými profesemi. Stipendijní podpora vybraných oborů. Problémy získání praxe absolventů, možnosti stáží ve firmách.  9
12.7.2013 Doloplazy Kulatý stůl věnovaný problematice nezaměstnaných osob 50+, specifik této skupiny a příkladům dobré praxe v subjektech spadajících do území MAS Na cestě k prosperitě, o. s., a subjektech působících v okolních regionech. 9
16.9.2013 Doloplazy Kulatý stůl - Sociálně vyloučené lokality, sociální exkluze a inkluze, problémy nezaměstnaných osob starších 50ti let, či zdravotně znevýhodněných, využití a zkušenosti obcí s organizacemi řešícími oddlužení, poradenství sociálně vyloučeným osobám, i osobám sociálním vyloučením ohrožených, podpora celoživotního vzdělávání 9
10.10.2013 Doloplazy Kulatý stůl - problematika rovnosti žen a mužů na trhu práce, potřeby žen po mateřské dovolené při vstupu na pracovní trh - možnosti zaměstnavatelů přizpůsobit pracovní dobu, dostupnost předškolních zařízení ať již finančně či kapacitně, problém dojezdnosti do zaměstnání ve větších městech v okolí, možnosti zaměstnavatelů zajišťovat svoz pracovníků 8
17.10.2013 Doloplazy Kulatý stůl - zaměstnanost ve veřejném sektoru, zkušenosti s výběrem pracovníků, jejich využitím, možnosti obcí společně provozovat služby (sociální, technické), rozvojové plochy - průmyslové zóny, potřeby pro jejich vznik, existující databáze brownfields MAS - Databáze nevyužitých prostor 9
18.10.2013 Doloplazy Kulatý stůl - možnosti sociálního podnikání v odpadovém hospodářství, sociální podnikání v činnostech navazujících na zemědělskou výrobu v regionu 11
7.11.2013 Doloplazy Kulatý stůl - skupiny ohrožené nezaměstnaností na území MAS: hodnocení potenciálního zaměření návrhové části strategie na jednotlivé skupiny. 21
27.11.2013 Doloplazy Kulatý stůl - možnosti spolupráce neziskového sektoru a vzdělávacích zařízení - celoživotní vzdělávání, rekvalifikace, pracovní příležitosti v neziskovém sektoru, spolupráce veřejného sektoru s podnikateli působícími v regionu MAS 17
20.2.2014 Doloplazy Kulatý stůl - sociální podnikání - přenos zahraničních zkušeností partnerů, možnosti zařazení kritéria zaměstnávání místních lidí do výběrových řízení 6
18.3.2014 Otaslavice Kulatý stůl - možnosti podpory podnikání v plánovacím období 2014 - 2020 a jejich využití v našem regionu, zkušenosti s tvorbou pracovních míst vázaných na dotační tituly a jejich udržitelnost 10
26.3.2014 Doloplazy Kulatý stůl - dlouhodobá nezaměstnanost, možnosti k odstranění či zmírnění souvisejících problémů doprovázejících dlouhodobou nezaměstnanost   9
22.4.2014 Doloplazy Kulatý stůl - výstupy analytické části, SWOT analýza - základní nástin silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení. 5
12.5.2014 Doloplazy Kulatý stůl - oblast sociálních služeb: situace v rámci regionu, srovnání s ORP Prostějov, stav komunitního plánování, předpokládané priority návrhové části. 9
13.6.2014 Doloplazy Kulatý stůl - strategické cíle návrhové části, situace v rámci regionu, předpokládaný charakter budoucích konkrétních realizovaných projektů. 5