Drobečková navigace

Úvod > PROJEKTY 2007-2013 > OP LZZ > Zaměstnanost 50+

Zaměstnanost 50+

Celkové způsobilé výdaje projektu (dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace) – 4.884.446,40 Kč

Harmonogram realizace projektu: 1.4.2013 – 31.7.2014

"Zaměstnanost 50+: Integrace osob 50+ ohrožených sociálním vyloučením v odlehlých venkovských oblastech okresu Prostějov na trh práce" - takto zní celý název projektu podaného naší MAS 13. srpna 2012 v rámci Výzvy č. 96, oblasti podpory 3.3 - Sociální integrace a rovné příležitosti Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. 
Z výsledků výše uvedené výzvy, zveřejněných dne 7.2. 2013 na portále www.esfcr.cz vyplývá, že projekt naší MAS prošel úspěšně všemi fázemi a stupni hodnocení. Bodovým ziskem se umístil na 18. místě z celkem 112 podpořených, resp. 307 hodnocených projektů.

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH VÝBĚROVÉHO PROCESU

VÝZVA Č. 96 - INFORMACE, DOKUMENTY NA WEBU WWW.ESFCR.CZ 

 

ZÁKLADNÍ POPIS PROJEKTU:

Projekt je zaměřen na řešení svízelné životní situace dlouhodobě nezaměstnaných osob ve skupině 50+ v odlehlých venkovských mikroregionech okr. Prostějov (Němčicko a Předina).

Koncepce projektu reflektuje fakt, že v cílovém území se momentálně nachází více jak sto osob převážně s kumulovanými hendikepy ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností. Při výběru účastníků projektu proto budou preferovány osoby z nejpostiženější skupiny dlouhodobě nezaměstnaných osob 55+ se zdravotním znevýhodněním.

Celkem 24 osobám, vybraným do realizace prostřednictvím náborových akcí, projekt nabídne řešení v podobě palety aktivit zohledňujících psychosociální bariéry integrace na trh práce, kombinujících vzdělávací aktivity a pracovní uplatnění.
Účastníci projektu budou mít po dobu trvání projektu k dispozici odborné psychosociální a prac. poradenství zaměřené na řešení osobních, vztahových a sociálních problémů plynoucích z dlouhodobé nezaměstnanosti, zdravotního stavu apod. Pracovní poradenství se více zaměří na hlubší rozkrytí jejich pracovních dispozic a aspirací. Všichni účastníci absolvují jednoduchou prac. diagnostiku s návazným pracovním poradenstvím.

Podpůrným prvkem bude realizace dvou paralelně běžících motivačních kurzů po 12 osobách zaměřených na rozvoj psychosociálních dovedností, sebepoznání, motivace účastníků k hledání pracovních příležitostí. Absolventi motivačních kurzů dále projdou rekvalifikačními kurzy Údržbář obecního majetku, Úprava zahrad, veřejné zeleně, veřejných ploch.

Následně účastníci nastoupí na 18 nově vytvořených pracovních míst u členů sdružení, kteří získají až 100 % mzdový příspěvek na financování pracovního místa. Praxe získaná pracovním zařazením pomůže účastníkům v obnovení pracovních návyků, sebevědomí a dále je podpoří v rozvinutí jejich manuálních dovedností. V průběhu projektu budou oslovováni místní zaměstnavatelé za účelem zprostředkování uplatnění pro osoby umístěné do pracovního programu s tím, že na uvolněné místo nastoupí náhradník.

Kontakt: Bc. Jiří Petrovský, tel.: 776 775 620, e-mail: zamestnanost50@seznam.cz

 

VÍCE INFORMACÍ O PROJEKTU BUDE PRŮBĚŽNĚ PŘIDÁVÁNO.

 

Ke stažení:

Leták k projektu

Prezentace projektu

Výzva k podání nabídky

Zadávací dokumentace – Zajištění služeb k projektu Zaměstnanost 50+

Tisková zpráva – zahájení realizace projektu

Tisková zpráva - podporovaná pracovní místa.pdf

Fotodokumentace - publicita, vybavení, označení.pdf

Fotodokumentace – nábor účastníků a motivační kurzy.pdf

Fotodokumentace – Rekvalifikace