Drobečková navigace

Úvod > OBDOBÍ 2014-2020 > DOTACE mimo MAS

Dotační možnosti neadministrované místní akční skupinou

http://www.dotaceeu.cz/   ...   Oficiální informační portál Ministerstva pro místní rozvoj ČR, týkající se Evropských strukturálních a investičních fondů, tzn. nastavení, podklady, informace rovněž k jednotlivým operačním programům ČR.

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy   ...   Aktuální přehled i historie výzev v rámci IROP (Integrovaný regionální operační program). IROP je široce zaměřený program směřující k vylepšení kvality života v různých částech České republiky formou podpory rozvoje konkurenceschopnosti, infrastruktury, veřejné správy a dalších oblastí. Hlavními oblastmi, do nichž bude podpora směřovat, jsou silnice II., případně III. třídy, dopravní obslužnost, Integrovaný záchranný systém, sociální integrace, sociální podnikání, zdravotnická zařízení s důrazem na špičkovou specializovanou péči, vzdělávání, zlepšení energetické účinnosti v budovách, kulturní památky včetně muzeí, tzv. e-government a územní plánování měst a obcí. Podpora bude územně směřována do všech krajů České republiky kromě hlavního města Prahy. Výjimku tvoří e-government, tedy informační systémy pro státní správu, které mají dopad na celé území ČR.

https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz   ...   Aktuální přehled i historie výzev v rámci OPZ (Operační program Zaměstnanost). OP Zaměstnanost pokrývá oblasti: podpory zaměstnanosti, rovných příležitostí žen a mužů, adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání, sociálního začleňování a boje s chudobou, modernizace veřejné správy a veřejných služeb a podpory mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy. S ohledem na způsobilost výdajů financovaných z Evropského sociálního fondu podporuje OP Zaměstnanost intervence nehmotného charakteru.

http://www.opzp.cz/vyzvy/   ...   Aktuální přehled i historie výzev v rámci OPŽP (Operační program Životní prostředí). V období 2014–2020 můžete získat podporu z OPŽP v některé z následujících oblastí: zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, ochrana a péče o přírodu a krajinu, energetické úspory.

http://www.nros.cz/cs/   ...   Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) existuje již dvacet let a patří mezi nejvýznamnější neziskové organizace v České republice. Jejím posláním je rozvíjet občanskou společnost a český neziskový sektor. Od svého založení úspěšně podpořila více než 5 500 projektů částkou přesahující 1,7 miliardy korun. Poskytuje nadační příspěvky z grantových programů pocházejících ze zdrojů Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a z  individuálních či firemních zdrojů.

http://www.naerasmusplus.cz/   ...   Erasmus+ je nový vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.

https://www.kr-olomoucky.cz/krajske-prispevky-a-dotace-2017-cl-3723.html   ...   Olomoucký kraj - krajské příspěvky a dotace do nejrůznějších oblastí, primárně se zaměřením na žadatele z řad obcí a neziskových oragnizací.