Drobečková navigace

Úvod > INFORMACE PRO ŽADATELE > Fiche

 

Fiche

Příprava kvalitních projektů bude průběžně podporována informační kampaní a vzdělávacími aktivitami realizovanými samotnou MAS ve spolupráci s úspěšnými žadateli. Zkušenosti z ostatních MAS vypovídají o postupném růstu zájmu místních aktérů s prvními hmatatelnými výsledky. Tento zájem bude dále rozvíjen sdílením a předáváním zkušeností a dále informačními aktivitami MAS.

K dosahování cílů a priorit by měly přispět úspěšně realizované projekty v rámci těchto fichí:

VE VÝZVĚ č. 6 (rok 2013) BUDOU VYHLÁŠENY FICHE č.: 1, 2, 3, 6.

F1 Modernizace zemědělských podniků.pdf

Podpora v rámci opatření směřuje k podpoře zlepšování uchování přírodního dědictví prostřednictvím eliminace dopadů zemědělských aktivit na životní prostředí, čímž bude posilována ve venkovských sídlech a krajině funkce relaxační a oddechová. Farmy a zemědělské podniky vlivem charakteru své činnosti se potýkají s nedostatkem finančních zdrojů, prostřednictvím kterých by mohly obnovovat svůj movitý majetek a pořizovat moderní technologie, které svojí šetrnosti k životnímu prostředí předčí současné limity předepisované zákonými předpisy. Projekty se týkají i stavebních a technologických opatření nejen eliminující negativní efekty zemědělství, ale také zvyšující produktivitu a tím i zvyšujicí konkurenceschopnost v oblastni rostlinné a živočišné výroby. Fiche se dále zaměřuje na mimoprodukční funkce zemědělství, zejména orientace na produkci obnovitelných zdrojů energie.Cílem fiche je snížení dopadů zemědělské činnosti na životní prostředí prostřednictvím pořizování moderních technologií a realizací stavebních opatření vedoucích k eliminaci negativních vlivů zemědělské výroby. Doplňkovým cílem je stabilizace a zvýšení konkurenceschopnosti zemědělských podniků prostřednictvím rozvoje základních produkčních faktorů při zajišťování primární produkce zemědělských podniků. Fiche se také zaměřuje na rozšiřování využití obnovitelných zdrojů energie na lokální úrovni, zejména biomasy a bioplynu pocházejících ze zemědělské výroby.V rámci fiche budou podporovány projekty, které budou naplňovat moderní požadavky welfare a ochrany životního prostředí a stanou se příkladem hodným následování pro ostatní zemědělské subjekty v regionu. Podnik podpořený programem bude mít povinnost šířit osvětu nejen ke svým profesním kolegům, ale také k široké veřejnosti prostřednictvím odborných exkurzí (zapojení základních škol v regionu).Oblasti podpory: Modernizace zemědělských objektů v návaznosti na snižování negativních dopadů zemědělství na životní prostředí. Pořizování zemědělských technologií v oblasti živočišné a rostlinné výroby. Pořizování technologií na produkci obnovitelných zdrojů energie.

F2 Rozvoj podnikání na venkově.pdf

Cílem fiche je zvýšení počtu pracovních míst na venkově prostřednictvím zlepšování podnikatelské infrastruktury a investic do výrobních zařízení mikropodniků.Analýza regionu poukázala na nedostatek pracovních míst přímo na území MAS. Řada obyvatel musí za prací dojíždět do blízkých měst, což vede k nejen k degradaci vesnic jako míst pro plnohodnotný život, ale působí negativně na životní prostředí. Absence ekonomických aktivit v obcích poškozuje atraktivitu obcí v očích zejména místních obyvatel a působí negativně demografickou strukturu vesnic. Podpora v této fichi je zaměřená na projekty zakládající nové nebo rozvíjející existující mikropodniky včetně nových živností v oblasti výroby, zpracování a služeb. Preferenci budou mít takové projekty, které nejenže rozšíří okruh pracovních příležitostí pro místní obyvatele, ale také rozšíří spektrum služeb či výrobků zpracovávaných přímo v regionu. Smyslem je využít co nejvíce zdrojů regionu k rozvinutí stávající či nastartování nových ekonomických aktivit.

F3 Podpora služeb cestovního ruchu.pdf

Zvýšení počtu ubytovacích kapacit včetně doprovodné volnočasové infrastruktury pro návštěvníky regionu. Rozvoj infrastruktury a atraktivit cestovního ruchu umožňující využití kulturního a přírodního dědictví.Region MAS disponuje kulturním a přírodním bohatství, které zůstává na okraji zájmu nejen z hlediska jeho udržování, ale i z hlediska jeho využití pro rozvoj ekonomických aktivit. Podpora v rámci opatření je zaměřena na rozvoj služeb doplňujících aktraktivity a využívající kulturně historický potenciál regionu. Nejvýznamněji se nedostatek v ubytovacích a stravovacích kapacit projevuje v omezování délky pobytu návštěvníků v regionu. Podpora projektů je zaměřena na budování ubytovacích a stravovacích kapacit doprovázených drobnou sportovní a kulturní infrastrukturou, ale směřuje také na využití potenciálu zemědělských farem v oblasti agroturistiky. Očekávaným výslekem je nejen dotváření podmínek pro vznik ucelených balíčků služeb, ale také vznik nových ekonomických aktivit.

F4 Památky a kulturní dědictví.pdf

Ochrana a rozvoj kulturního dědictví za účelem zvýšení aktraktivity obcí pro místní obyvatele i pro návštěvníky. Památky v obcích řadu let ležely na okraji zájmu. Nedostávalo se finančních prostředků na jejich obnovu a přímo úměrně s tím klesal i zájem veřejnosti o kulturní dědictví obcí. Podpora v rámci fiche je určena na investice spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím kulturního dědictví venkova, jako např. kulturních památek, památkově významných území, kulturních prvků vesnic a venkovské krajiny, včetně historických parků, zahrad a alejí, a dále na budování nových stálých výstavních expozic a muzeí s vazbou na místní historii, zajímavosti, kulturní a umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu včetně úprav navazujících veřejných prostranství. Kombinace památek, expozic a veřejných prostranství bude lákat pozornost a vytvářet zajímavé prostory pro oddech i volný čas.Netradiční způsob využití kulturního dědictví venkova (památek) s veřejnými prostranstvími a expozicemi povede k vytváření zajímavých prostor pro místní i návštěvníky. Opatření má velmi úzkou návaznost na fichi Podpora služeb cestovního ruchu a doplňuje rodinu opatření, které mají za cíl zlepšit atraktivitu obcí. Novým prvkem je také vybudování nových stálých výstavních expozic a muzeí s vazbou na místní historii, zajímavosti, kulturní a umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu. Inovací v rámci této fiche bude zapojení mládeže a žen do obnovy a udržování památek.Hlavní cíle:Budování muzeí a expozic se vztahem k místním tradicím regionu Obnova památek včetně úprav přilehlých veřejných prostranství a jejich vybavení mobiliářem Revitalizace historických parků, zahrad a dřevin včetně budování doplňkového mobiliáře Záměry: studie a programy obnovy, využití a regenerace kulturního dědictví venkova, obnova a zhodnocení kulturního dědictví venkova, stálé výstavní expozice a muzea.

Cílem je revitalizace stávajících a budování nových veřejných prostranství včetně místních komunikací. Zvýšení atraktivity veřejných prostranství a obyvatelnosti jako míst setkávání, společenských aktivit a oddechu místních obyvatel i návštěvníků regionu. Veřejná prostranství trpí nedostatkem zdrojů, zejména finančních, který se projevuje opotřebením či absencí chodníků, nedostatečnou výsadbou či zanedbaností zeleně a neuspokojivou údržbou parků. Slabým místem je nedostatečné vybavení mobiliářem. Realizace projektů v rámci této fiche předpokládá obnovu místních komunikací, budování a zlepšení funkčnosti stávajících prostranství spočívající ve výsadbě a údržby zeleně, instalaci nového mobiliáře, instalace nových interaktivních prvků, budování chodníků včetně návazných komunikací. Úspěšná realizace předpokládá uplatnění metod komunitního plánování vytvářející vztah místních obyvatel k veřejným prostranstvím prostřednictvím jejich zapojení ve fázi přípravy i realizace.

F6 Sociální infrastruktura obcí.pdf

Zlepšení základních služeb a rozvoj základní infrastruktury občanské vybavenosti s cílem oživit obce a udržet v nich sportovní a spolkové aktivity.V regionu MAS dochází k poklesu zájmu veřejnosti o spolkový život činnost zájmových organizací vlivem nedostatečné nebo zanedbané veřejné infrastruktury sportovní a spolkový život občanů. Podpora je zaměřena na zajištění občanského vybavení a služeb v obcích v oblasti veřejné správy, školství, zdravotnictví, kultury a sociálních služeb, spolkových činností, předškolní a mimoškolní péče o děti, základní obchodní infrastruktury, tělovýchovy a sportu. V zájmu posílení sounáležitosti místních obyvatel s místním prostředím je podpora zaměřena také na zajištění zázemí pro aktivity místních společenských, kulturních, zájmových a sportovních organizací a spolků, církví a jejich organizací, které přispívají k zachování tradic a upevňují lokální identitu a mezilidské vztahy. Podpora v rámci fiche umožní spolu s obnovou prostor pro spolkový život budovat expozice prezentující místní tradice. Nedílnou součástí zlepšení občanského vybavení a služeb je zlepšení přilehlých veřejných prostranství.

Menu

Tvorba ISRÚ probíhá za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje z POV 2013 ve výši 125.000,-- Kč.

pas_loga_upraveny02[6].jpg

SÍDLO MAS

Sídlo a kancelář MAS
Na cestě k prosperitě:
Doloplazy 15 (zámeček)

mas_sidlo.jpg

22. 5. Emil

Zítra: Vladimír

Maskáček

Maskáček "Zima 2013" (č. 9)

maskacek_zima_2013[1].pdf

Návštěvnost stránek

229675