Drobečková navigace

Úvod > OBDOBÍ 2014-2020 > Tvorba strategie MAS

Tvorba strategie MAS

Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie:

Vypracování strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) MAS Hanácký venkov, z. s. bylo synergicky provedeno spoluprací místních expertů/aktérů zastoupených jak zaměstnanci spolku (koordinace, připomínkování, organizace pracovních skupin a kulatých stolů), tak členy MAS (aktivní účast na kulatých stolech a pracovních skupinách, účast v terénním šetření, řízených rozhovorech) a expertů mimo zájmové území zachovávající si „odstup“ (organizace a průběh terénních šetření, podíl na zpracování analytické a návrhové časti strategie).

Členové týmu pro přípravu a zpracování strategie

Tab. 1: Členové týmu tvorby MAS

Člen týmu

Funkce v rámci týmu

Pracoviště

Mgr. Dominik Vlč

ředitel MAS

MAS Hanácký venkov, z. s.

Martina Kouřilová

manažerka MAS

MAS Hanácký venkov, z. s.

Ing. Alena Kučerová

asistentka

MAS Hanácký venkov, z. s.

doc. RNDr. Václav Toušek, CSc.

odborný garant

Masarykova univerzita,  Brno

Mgr. Ivan Andráško, PhD.

odborný konzultant

Masarykova univerzita,  Brno

RNDr. Jakub Trojan, MSc, MBA

facilitátor regionálního managementu

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Mgr. Ondřej Konečný

koordinátor přípravy analytické části strategie

Mendelova univerzita v Brně

RNDr. Ondřej Šerý, Ph.D.

koordinátor návrhové části strategie

Masarykova univerzita,  Brno

Mgr. Pavlína Zrůstová

analytik

Masarykova univerzita,  Brno

Mgr. Bc. Martin Braun

analytik

Masarykova univerzita,  Brno

Mgr. Bc. Kamila Klemešová

koordinátorka realizačního týmu

Masarykova univerzita,  Brno

RNDr. Eva Slabá

koordinátorka realizačního týmu

Masarykova univerzita,  Brno

Bc. Nikol Zelíková

asistentka

Masarykova univerzita,  Brno

Stručný popis postupu tvorby SCLLD

Prvním úkolem při vytváření „živé strategie“ je nepochybně vytvoření kvalitní analýzy současné situace a vývojových trendů v řešeném území MAS Hanácký venkov, z. s. Za tímto účelem bylo v první fázi nezbytné provést několik kroků:

 • Sběr oficiálních statistických dat,
 • sběr a analýza aktuálních rozvojových strategií na úrovni obcí, jejichž území je do MAS začleněno,
 • uskutečnění terénního šetření v řešeném území,
 • provedení dotazníkového šetření mezi důležitými aktéry území,
 • uskutečnění rozhovorů s místními obyvateli.

Sesbírání širokého spektra ukazatelů, jak statické, tak dynamické povahy započalo na konci jara a pokračovalo kontinuálně do podzimu roku 2013. Výsledkem sběru dostupných statistických dat se stala databáze ukazatelů šetřeného území do úrovně obcí (dle v té době platného návrhu metodiky tvorby ISRÚ), která zároveň posloužila jako zdroj relevantních informací o území před provedením terénního šetření. To znamená, že výzkum studovaného území „od stolu“ se stal předvýzkumem terénního šetření v obcích MAS Hanácký venkov, z. s..

Role externího týmu v přípravě a tvorbě CLLD

Vyjma metodického vedení a stěžejní úlohy při tvorbě analytické části strategie patřila týmu expertů také vedoucí úloha sběru primárních dat.

Terénní šetření

Samotné terénní šetření bylo organizováno expertním týmem pod vedením dr. Andráška z Geografického ústavu Masarykovy univerzity a proběhlo na celém území MAS Hanácký venkov, z. s. ve dnech 13. až 17. 5. 2013. Před započetím šetření prošli všichni studenti vstupním školením, v rámci kterého byli obeznámeni se všemi potřebnými informacemi a byly jim sděleny zadané výzkumné úkoly. Terénní šetření bylo zaměřeno na tři hlavní, navzájem související úkoly:

 • Rozhovory s místními obyvateli,
 • „propagace“ aktivit MAS a zejména připravované strategie,
 • terénní průzkum vybraných aspektů života v obcích MAS a identifikaci percepce míst území MAS.

Klíčovým aspektem šetření byly rozhovory s místními obyvateli. Z prostorového hlediska byly tyto rozhovory prováděny v každé obci MAS, z časového hlediska zejména v odpoledních hodinách, a to z důvodu snahy o získání co nejreprezentativnější informace. Rozhovory byly zaměřeny na život v obcích a v regionu MAS. V rámci rozhovorů byly pokládány jak „obecnější“ dotazy (hlavní výhody, nevýhody života v obci/regionu, prioritní problémy, potenciál rozvoje atd.), tak i dotazy specifičtější (infrastruktura, doprava, životní a sociální prostředí, místní samospráva apod.).

Součástí rozhovorů byla i propagace činnosti MAS a přípravy integrované strategie rozvoje území. Cílem bylo zejména podpořit povědomí, zájem a aktivní participaci obyvatel v rámci procesu formulace strategického dokumentu. V rámci rozhovoru byli obyvatelé:

 • Seznámeni s jejich možnostmi zapojení do přípravy strategie,
 • informováni o možnosti vyplnit dotazník umístěný na webové stránce MAS (dotazník tematicky obdobně orientován jako samotné rozhovory, zaměřený na relevantní oblasti života v obcích a regionu) a označit místa na území MAS negativně/pozitivně vnímaná.

Obyvatelům byly taktéž rozdány „kartičky“, obsahující kromě základních informací také tzv. QR kód – ten po nasnímání mobilním zařízením umožnil přímý přístup na webovou stránku MAS, intuitivní mapovou aplikaci a elektronický dotazník.    

Třetím hlavním úkolem terénního šetření byl geografický průzkum území obcí za účelem objektivního posouzení přítomnosti, resp. stavu vybraných součástí místního prostředí. Zahrnuty byly kupříkladu: infrastruktura a doprava (např. stav místních komunikací, počet spojů, realizace infrastrukturních projektů apod.), vybavenost (informace o různých typech zařízení vybavenosti obce, např. školy, obchody, restaurace, sportoviště apod.), životní prostředí (např. zeleň v obci, stav veřejných prostranství), rozvoj obce (např. bytový a domovní fond, nová výstavba, společenské akce). Nejvýznamnější zjištění (místa, budovy) byly zdokumentovány obrazovým záznamem.  Tyto body byly následně umístěny do mapy území – na bázi tzv. crowdsourcingu (zjišťování informací masou lidí přímo v terénu) a vyobrazeny s ohledem na jejich percepci. Sledovány byly pozitivní, neutrální a negativní vjemy z celkem 490 míst (https://masnaceste.crowdmap.com). Do takto komunitně tvořené mapy mohli prostřednictvím webového rozhraní přispívat i obyvatelé území MAS. Reflexe percepce míst se bude promítat v cílení dílčích výzev pro programovací období 2014+.

Je potřeba zdůraznit, že všechny informace získané v rámci rozhovorů a terénního průzkumu byly využity nejenom při přípravě výsledné strategie, ale zejména jako jedny z východiskových podkladů jednání u „kulatých stolů“ (viz níže).

Dotazníkové šetření

Vytvořená databáze statistických ukazatelů do úrovně obcí byla dále doplněna o zjištění, která byla získána na základě provedeného elektronického dotazníkového šetření mezi představiteli zastoupených obcí a dále mezi zástupci neziskového a soukromého sektoru (modifikovaná verze dotazníku) organizovaného expertním týmem. Názory a preference obyvatel byly v dostatečné míře zachyceny provedeným osobním dotazováním v jednotlivých obcích.

Dotazníkové šetření mezi představiteli zastoupených obcí probíhalo od 16. 7. 2013 do 20. 9. 2013. Z celkového počtu 30 obcí a vojenského újezdu Březina odpovědělo 23 obcí a 3 obce neuvedly název. Dotazník obsahoval dohromady 19 otázek otevřeného i uzavřeného typu, které odpovídaly potřebě zachycení názorů na silné a slabé stránky obce resp. území MAS, hodnocení změn, rozvojového potenciálu, úloze MAS, prioritizaci budoucího rozdělení dotační podpory dle tematických oblastí a cílových skupin či představě o podobě území/obce v dlouhodobém horizontu. Dotazník byl vyplňován elektronicky a komunikován byl prostřednictvím webových stránek MAS a oslovením členů MAS e-mailem.

Dotazníkové šetření mezi zástupci neziskového a soukromého sektoru probíhalo od 25. 7. 2013 do 19. 9. 2013 totožnou formou. Na dotazník odpovědělo 15 subjektů soukromého a neziskového sektoru, přičemž otázky byly oproti dotazníku určenému představitelům obecní samosprávy modifikovány dle potřeb šetřené skupiny aktérů. Stejně jako v případě šetření mezi zástupci veřejné sféry i zde byly výsledky promítnuty do návrhů, které byly předmětem diskuse kulatých stolů při formování priorit pro programovací období 2014+.

Zapojení veřejnosti a členů místního partnerství

Zapojení veřejnosti do přípravy SCLLD proběhlo formou účasti na terénním a dotazníkovém šetření a účasti na veřejném projednávání. Členové MAS se dále mimo výše uvedené aktivity podíleli na fungování pracovních skupin v rámci jednotlivých projednávání.

Získané výsledky (databáze, terénní a dotazníkové šetření) pak byly prezentovány během jednotlivých „kulatých stolů“ pracovních skupin a posloužily jako základ pro prvotní představení návrhové části – priority podpory a jednotlivá opatření v programovacím období 2014-2020. Zde se rovněž uplatnily poznatky se sesbíraných rozvojových strategií obcí participujících v MAS tak, aby priority rozvoje obcí byly v souladu s návrhovou částí této předkládané strategie.  Nedílnou součástí této fáze přípravy strategie bylo uspořádání tří kulatých stolů (pracovních skupin) za účasti stěžejních aktérů v dané oblasti na území MAS Hanácký venkov, z. s.:

 • Podnikání na venkově a zaměstnanost
 • Infrastruktura a kulturní dědictví
 • Občanská společnost a spolkový život

Na základě diskuze, doporučení a připomínek získaných během kulatých stolů bylo 7. listopadu 2013 uskutečněno setkání všech pozvaných zástupců jednotlivých pracovních skupin, aby se seznámili s celkovým návrhem priorit podpory MAS Hanácký venkov, z. s. a zapojili se do finalizace základních obrysů návrhové části strategie. Na valné hromadě poté dne 27. listopadu proběhlo veřejné projednání analytické části SCLLD a základních obrysů návrhové části s cílem zapojit do tvorby strategie co možná nejširší spektrum aktérů a obyvatel dotčeného regionu.

V průběhu roku 2014 pak byla tvořena a průběžně představována návrhová část SCLLD, a to na pravidelných schůzkách představenstva, valného shromáždění, v rámci několika setkání starostů i dalších neformálních orgánů či zájmových skupin MAS. Na valném shromáždění 26. 11. 2014 byli všichni členové vyzváni k zaslání připomínek ke v té době aktuální verzi SCLLD, a tyto připomínky pak byly do strategie zapracovány, příp. odpovídajícím způsobem vypořádány.

V souladu s přijetím a platností nových stanov MAS byly v roce 2015 vytvořeny tyto zájmové skupiny MAS Hanácký venkov, z. s.:

 • rozvoj obcí,
 • zemědělství,
 • nezemědělské podnikání,
 • příroda a krajina,
 • vzdělávání a osvěta,
 • kultura, sport a volný čas,
 • dobrovolní hasiči.

Ve druhé polovině roku se uskutečnila pracovní setkání těchto zájmových skupin. Podrobný soupis jednání a fotografie z nich jsou zveřejněny na webu MAS v záložce Tvorba strategie.

V návaznosti na výše uvedené proběhlo v červenci až září roku 2015 rozsáhlé šetření ve všech členských obcích MAS, a to formou individuálního několikahodinového řízeného rozhovoru se starosty, příp. místostarosty obcí. Výsledkem tohoto šetření byl sběr konkrétních projektových záměrů obcí, návrh finančního plánu, zjištění pohledů na uvažované individuální či klíčové projekty MAS.

Další veřejné projednání strategie SCLLD se uskutečnilo 22. září 2015 v rámci valného shromáždění MAS, následně pak proběhlo další připomínkování dokumentu.

Proces tvorby strategie byl pak formálně završen v březnu roku 2016, kdy se v sídelní obci MAS – Doloplazích - uskutečnilo závěrečné veřejné projednání SCLLD MAS Hanácký venkov, z. s. a strategický dokument byl (v souladu se stanovami spolku) schválen členy MAS Hanácký venkov, z. s. 

Seznam jednání v rámci procesu tvorby SCLLD MAS Hanácký venkov 2014-2020

13.-17.5.2013

Terénní šetření  - rozhovory s místními obyvateli, propagace aktivit MAS a připravované strategie, terénní průzkum vybraných aspektů života v obcích a identifikace percepce míst

16.7.-20.9.2013

Dotazníkové šetření mezi představiteli obcí

25.7.-19.9.2013

Dotazníkové šetření mezi zástupci neziskového a soukromého sektoru

19.6.2013

Valná hromada MAS - představení týmu z Geografického ústavu, výsledky terénního šetření, informace o dotazníkovém šetření a harmonogramu tvorby strategie

10.10.2013

Kulatý stůl - pracovní skupina Podnikání na venkově a zaměstnanost

17.10.2013

Kulatý stůl  - pracovní skupina Infrastruktura a kulturní dědictví

18.10.2013

Kulatý stůl - pracovní skupina Občanská společnost a spolkový život

7.11.2013

Společný kulatý stůl pracovních skupin

27.11.2013

Valná hromada MAS - veřejné projednání integrované strategie MAS 2014-2020+ (analytická část a základní obrysy návrhové části)

26.3.2014

Valná hromada - informace o stavu tvorby strategie, obsah

27.5.2014

Jednání Představenstva MAS - projednání rozšíření týmu pro tvorbu strategie

29.5.2014

Setkání starostů - seznámení se stavem tvorby strategie, prvními návrhy opatření k připomínkování

31.7.2014 a 18.8.2014

Jednání Představenstva MAS - projednání analytické části a prvních návrhů opatření před zveřejněním k připomínkování

26.11.2014

Valná hromada - představení SCLLD, výzva k připomínkování

3.12.2014

Jednání Představenstva MAS - projednání změn v SCLLD - změna území

18.2.2015

Jednání Představenstva MAS - harmonogram tvorby pro rok 2015

9.3.2015

Setkání starostů - seznámení se stavem tvorby strategie

12.5.2015

Jednání Představenstva MAS - Předpokládaná finanční alokace, podporovatelné aktivity koncových žadatelů v IROP a PRV dle znění OP, role MAS, nastavení fungování kanceláře v novém programovém období

červenec - září 2015

Individuální řízené rozhovory se starosty všech obcí MAS

19.8.2015

Setkání zájmové skupiny MAS - Zemědělství

3.9.2015

Jednání Představenstva MAS - projednání průběžných výsledků rozhovorů se starosty obcí, výsledků jednání záj. skupiny Zemědělci, předpokládaná alokace

22.9.2015

Valné shromáždění MAS - projednání návrhu aktivit MAS v novém programovém období

30.9.2015

Pracovní setkání představitelů obcí - představení souhrnných výsledků z řízených rozhovorů s představiteli obcí

26.10.2015

Informativní setkání představitelů ZŠ a MŠ v území působnosti MAS

9.11.2015

Jednání Představenstva MAS - nastavení návrhové části strategie

14.12.2015

Pracovní setkání představitelů obcí  - finanční plán SCLLD

30.3.2016

Veřejné projednání SCLLD MAS Hanácký venkov, z. s.

Fotodokumentace z průběhu tvorby SCLLD: 

Kulatý stůl 10.10.2013Kulatý stůl 17.10.2013Kulatý stůl 18.10.2013Kulatý stůl 7.11.2013

Valná hromada 19.6.13Valná hromady 27.11.2013Valná hromada 26.3.2014Setkání starostů 29.5.2014

Setkání starostů 29.5.2014Valná hromada 22.9.2015Valná hromada 22.9.2015Setkání starostů 1.10.2015

Setkání starostů 1.10.2015Setkání starostů 1.10.2015Setkání starostů 14.12.2015Veřejné projednání 30.3.2016

Prezenční listiny z průběhu tvorby SCLLD: 

Prezenční listiny jsou umístěny ke stažení pod následujcím odkazem:

http://ulozto.cz/xhHfsvtR/prezencni-listiny-rar (z důvodu citlivosti osobních údajů je soubor chráněn heslem, které může kancelář MAS poskytnout na základě žádosti konkrétní fyzické či právnické osoby)

 

loga.png