Drobečková navigace

Úvod > OBDOBÍ 2014-2020 > DOTACE přes MAS > IROP

IROP - Integrovaný regionální operační program (CLLD)

Pro podporu aktivit v rámci Integrovaného regionálního operačního programu byla definována tři opatření:

  • Udržitelná a bezpečná doprava
  • Komunitní centra
  • Rozvoj vzdělávací infrastruktury

Konkrétní vyhlašované výzvy k předkládání žádostí o dotaci, vč. přesných podmínek, MAS zveřejňuje na svých internetových stránkách, a to v sekci "AKTUÁLNĚ" - "DOTACE MAS - VÝZVY" a současně na úvodní stránce v pravém panelu "Aktuální výzvy MAS".

Interní postupy MAS - IROP jsou ke stažení zde.

Programový rámec pro operační program

Integrovaný regionální operační program

Název opatření

Opatření IROP 1 - Udržitelná a bezpečná doprava

Název specifikcého cíle SCLLD

1.1. Zvyšování kvality komunikací a bezpečnosti dopravy

Název opatření SCLLD

1.1.2 Cyklodoprava

1.1.3 Bezpečnost a bezbariérovost dopravní infrastruktury

Vazba na specifický cíl IROP

SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

SC 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

Popis opatření, vč. cíle opatření:

Udržitelná doprava vytváří funkční, bezpečné a ekonomické podmínky pro přemisťování osob a nákladů a není v rozporu s udržitelnou spotřebou přírodních zdrojů, snižuje zátěž životního prostředí a eliminuje negativní vlivy na lidské zdraví. Na základě nastavení návrhové části SCLLD MAS Hanácký venkov bude podpora v rámci udržitelné dopravy zaměřena především na cyklodopravu. Potřebnost podpory cyklistické dopravy vyplývá rovněž z analytické části SCLLD, viz kapilota 2.1.4.; dále viz navazující identifikovaná příležitost “možnost využití cyklodopravy jako prostředku pro dopravu do škol, zaměstnání i za službami” v rámci Analýzy SWOT (kap. 2.2); současně identifikovaný problem “nedostatečný počet cyklostezek” v oblasti vybavenosti obcí – technická a dopravní infrastruktury, služeb (Analýza problemů a potřeb – kap. 2.3). Záměrem není výstavba parkovacích mist pro jízdní kola.

Bezpečnost dopravy je jedno z klíčových témat SCLLD MAS Hanácký venkov. Vychází z provedené analýzy dopravní infrastruktury a bezpečnosti dopravy. Konkrétní bezpečnost navyšující realizované aktivity v rámci opatření budou zaměřeny na rekonstrukce či budování chodníků v obcích, bezbariérovost chodníků a komunikací pro pěší a celkově na vytváření podmínek pro veřejnou, cyklistickou a pěší dopravu. V rámci opatření je podporována rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, u kterých je to z hlediska bezpečnosti nutné.   

Typy projektů:

Bezpečnost: Rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší včetně souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy. Bezbariérové chodníky podél silnic a místních komunikací včetně přechodů, přístup k zastávkám veřejné hromadné dopravy, podchody a lávky pro chodce a související veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů a výsadba zeleně.

Cyklodoprava: Výstavba komunikací pro cyklisty sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami. Samostatné stezky pro cyklisty, jízdní pruhy pro cyklisty v přidruženém prostoru, liniová opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací (např. vyhrazené jízdní pruhy), společné komunikace pro cyklisty a chodce a související doprovodná cyklistická infrastruktura, výsadba zeleně a prvky zvyšující bezpečnost cyklodopravy.

Příjemci podpory:

obce; dobrovolné svazky obcí; organizace zřizované nebo zakládané obcemi; organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů:

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve výzvě MAS.

Principy preferenčních kritérií:

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS.

Výsledky:

Indikátory výsledku

Kód NČI2014+

Název indikátoru

7 51 20

Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě

7 63 10

Podíl cyklistiky na přepravních výkonech

Indikátory výstupu

Kód NČI2014+

Název indikátoru

7 50 01

Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě

7 61 00

Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras

 

Programový rámec pro operační program

Integrovaný regionální operační program

Název opatření

Opatření IROP 2 - Komunitní centra

Název specifikcého cíle SCLLD

2.3. Dostupná a kvalitní síť sociálních služeb, podpora sociálního začleňování

Název opatření SCLLD

2.3.1 Infrastruktura sociálních služeb a komunitní sociální práce

Vazba na specifický cíl IROP

SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi

SC 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

Popis opatření, vč. cíle opatření:

Opatření má za cíl přispět k dosažení cíle Strategie Evropa 2020 v oblasti boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Očekávaným výsledkem je vyšší dostupnost a kvalita služeb, vedoucí k sociální inkluzi a snížení počtu osob sociálně vyloučených a osob ohrožených sociálním vyloučením a chudobou, přičemž SCLLD MAS Hanácký venkov identifikovala potenciální přítomnost tohoto ohrožení ve většině obcí MAS, a to např. u starších lidí či lidí se zdravotními problémy. Pro řešení problematiky sociálního vyloučení je potřeba dobudovat infrastrukturu pro komunitní sociální práci. Komunitní centra jsou veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci těchto jednotlivců a komunity jako celku. Pro dosažení těchto cílů je v zařízení poskytována kombinace komunitních a veřejných služeb, minimálně základní sociální poradenství. Komunitní centra nebudou poskytovat sociální služby dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách. Prostorové vybavení center musí vždy umožňovat vzájemné kontakty mezi příslušníky CS a jejich kontakty s profesionály v sociální oblasti.

Projekty realizované v rámci SC 4.1 (2.1) IROP nesmí být zaměřené pouze na seniory.

Typy projektů:

Komunitní centra: Rozvoj infrastruktury komunitních center bude zahrnovat: stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení a případné související úpravy venkovního prostranství (zeleň, parková úprava) za účelem vytvoření prostoru pro setkávání členů komunit ohrožených sociálním vyloučením. Cílem je vytvoření materiálně a technicky vhodného prostoru pro: veřejná projednávání s ambicí setkávání obyvatel komunity (lokality) a sousedů, případně ostatních obyvatel obce s cílem snížení předsudků a sbližování kultur; vznik jádrových skupin za cílem nastartování komunitní práce; setkávání tematických skupin pro řešení identifikovaných problémů komunity; realizaci volnočasových aktivit, kulturních a zájmových akcí vyplývajících z tradic a zvyků dané komunity či krajové oblasti; realizaci aktivit s cílem zplnomocnění motivovaných obyvatel komunity a získávání kompetencí pro vyjednávání a řešení běžných životních problémů a situací (učebny a školicí místnosti) s ohledem na prvek podpory sociální integrace a uplatnění na trhu práce. Současně komunitní centra vytváří prostor pro řešení krizových situací jednotlivců jako první kontakt pro navázání dalších sociálních a jiných služeb. Cílem není budovat kulturní centra nebo prostory pro masovou zábavu.

Příjemci podpory:

obce; organizace zřizované nebo zakládané obcemi; dobrovolné svazky obcí; organizace zřizované nebo zakládané DSO; nestátní neziskové organizace; církve; církevní organizace

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů:

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve výzvě MAS.

Principy preferenčních kritérií:

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS.

Výsledky:

Indikátory výsledku

Kód NČI2014+

Název indikátoru

6 75 10

Kapacita služeb a sociální práce

Indikátory výstupu

Kód NČI2014+

Název indikátoru

5 54 01

Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci

 

Programový rámec pro operační program

Integrovaný regionální operační program

Název opatření

Opatření IROP 3 - Rozvoj vzdělávací infrastruktury

Název specifikcého cíle SCLLD

2.2. Kvalitní školství a vzdělávání

Název opatření SCLLD

2.2.1 Infrastruktura, vybavenost a dostatečná kapacita předškolního a základního vzdělávání

2.2.2 Zájmové a neformální vzdělávání

Vazba na specifický cíl IROP

SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

SC 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

Popis opatření, vč. cíle opatření:

Cílem opatření je prostřednictvím kvalitní a dostupné infrastruktury zajistit rovný přístup ke vzdělávání a k získávání klíčových schopností a tím zajistit reálnou uplatnitelnost na trhu práce. Cíle bude dosaženo podporou investic do stavebních úprav a pořízení vybavení za účelem zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí žáků (technické obory, řemeslné obory, cizí jazyky, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi).

Pasportizace infrastruktury pro vzdělávací aktivity identifikovala spádové základní školy, které mohou být předmětem podpory tohoto opatření. Jedná se zejména o ZŠ, jejichž zřizovateli jsou obce území MAS a které významně přispívají k výchově a vzdělání obyvatel regionu. V případě mateřských škol je tyto podpůrné intervence možné podpořit pouze v případě identifikované nedostatečné kapacity zařízení. Takový stav ovšem nebyl v území MAS identifikován; podpora MŠ se tak v rámci tohoto opatření nepředpokládá; stejně tak se nepředpokládá podpora předškolních zařízení pro děti mladší tří let.

Na území MAS působí také ZUŠ, které přispívají k rozvoji kreativního myšlení u dětí, a další zařízení/subjekty s působností v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání. S rozvojem žáků v klíčových kompetencích (technické obory, řemeslné obory, cizí jazyky, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi) tak souvisí i podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže.

Typy projektů:

Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách: Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v následujících klíčových kompetencích: v oblastech komunikace v cizích jazycích, v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, ve schopnosti práce s digitálními technologiemi. Cílem je zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce a potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce. Rozšiřování kapacit základních škol mimo vazbu na klíčové kompetence je možné pouze na území správního obvodu ORP se sociálně vyloučenou lokalitou. Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a učeben, školních poradenských pracovišť, pořízení vybavení a kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení pro děti se SVP, nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám. Zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internet. Výstavba nových vzdělávacích zařízení není podporována. Příklady projektů: Modernizace odborných učeben fyziky a chemie na ZŠ za účelem zajištění adekvátních prostor pro výuku a rozvoj žáků v klíčové kompetenci přírodních věd. Budou provedeny nezbytné stavební úpravy učeben a pořízení vybavení.

Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže: Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí formou zájmového a neformálního vzdělávání: v oblastech komunikace v cizích jazycích, v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, ve schopnosti práce s digitálními technologiemi. Výstavba nových vzdělávacích zařízení není podporována.

Příjemci podpory:

školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání; další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit; obce; organizace zřizované nebo zakládané obcemi; nestátní neziskové organizace; církve; církevní organizace

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů:

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve výzvě MAS.

Principy pro určení preferenčních kritérií:

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS.

Výsledky:

Indikátory výsledku

Kód NČI2014+

Název indikátoru

5 00 30

Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém

Indikátory výstupu

Kód NČI2014+

Název indikátoru

5 00 00

Počet podpořených vzdělávacích zařízení

5 00 01

Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení