Drobečková navigace

Úvod > OBDOBÍ 2014-2020 > DOTACE přes MAS > OPZ

OPZ - Operační program Zaměstnanost (CLLD)

Pro podporu aktivit v rámci Operačního programu Zaměstnanost byla stanovena dvě opatření:

  • Komunitní sociální práce a sociální začleňování
  • Prorodinná opatření

Konkrétní vyhlašované výzvy k předkládání žádostí o dotaci, vč. přesných podmínek, MAS zveřejňuje na svých internetových stránkách, a to v sekci "AKTUÁLNĚ" - "DOTACE MAS - VÝZVY" a současně na úvodní stránce v pravém panelu "Aktuální výzvy MAS".

Programový rámec pro operační program

Operační program Zaměstnanost

Název opatření

Opatření OPZ 1 – Komunitní sociální práce a sociální začleňování

Vazba na specifický cíl OPZ

SC 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problemů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech formou podpory v oblastech sociálního začleňování, prevence sociálního vyloučení, prostřednictvím podpory komunitní sociální práce a komunitních center.

Vazba na SCLLD MAS Hanácký venkov

Opatření reaguje na specifický cíl 2.3 SCLLD a zahrnuje opatření 2.3.2 (Sociální služby, sociální práce a sociální začleňování)

Popis cíle opatření

Cílem opatření je podpora komunitní sociální práce a činnosti komunitních center v rámci regionu MAS, která mají potenciál řešit situaci stávajících sociálně vyloučených lokalit a rovněž především i situaci osob, obcí či částí obcí sociálním vyloučením ohrožených.

Popis provázanosti navrhovaných opatření, a to včetně provázanosti na ostatní operační programy

Opatření programového rámce navazuje na tato opatření programového rámce IROP SCLLD:

Opatření IROP 2 – Komunitní centra: možnost navázání komunitní sociální práce a činnosti komunitních center na podpořenou infrastrukturu komunitních center z IROP. 

Opatření tedy navazuje na Integrovaný regionální operační program na specifický cíl 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. Aktivity mohou navazovat na využití infrastruktury zázemí komunitního typu – komunitních center (specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi).

Opatření navazuje na prioritní osu 3 operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (místní akční plány pro vzdělávání), a to v souvislosti s řešením inkluze v rámci předškolního, základního formálního i neformálního a zájmového vzdělávání.

Priorizace navrhovaných opatření

a) opatření financovaná z alokované částky:

- komunitní sociální práce

- komunitní centra

b) opatření financovaná z alokované částky v případě navýšení alokace:

- další projekty spadající do opatření podle bodu a)

Časový harmonogram realizace opatření ve vazbě na finanční plán

Opatření bude, s ohledem na výši alokace, absorpční kapacitu území a konzultace s potenciálními žadateli, realizováno prostřednictvím dvou výzev. První výzva se předpokládá ve druhé polovině roku 2017, s alokací 60% z celkové alokace opatření. Druhá výzva pak v roce 2020. Opatření bude realizováno do roku 2023, včetně.

Celková alokace opatření: 6.330 tis. Kč

Výzva v roce 2017: 3.798 tis. Kč

Výzva v roce 2020: 2.532 tis. Kč

Popis možných zaměření projektů

Komunitní sociální práce a komunitní centra jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení.

Komunitní sociální práce představuje významný inkluzivní mechanismus. Osoby z cílových skupin jsou zapojovány do rozhodování a do přímé realizace opatření na úrovni sousedství, vyloučené lokality, obce, města, mikroregionu, a to s cílem získání lepšího přístupu ke společenským zdrojům (sociální ochrana, bydlení, vzdělání, zaměstnání, možnost uplatňovat svá práva atd.).

Komunitní centrum slouží jako veřejný prostor pro uskutečňování aktivit komunitní (sociální) práce. Aktivity realizované v rámci komunitního centra naplňují hodnoty a principy komunitní (sociální) práce, které jsou formulovány v zakládacích dokumentech komunitního centra či jinak veřejně deklarovány (principy aktivizace, participace, uschopňování, zplnomocnění, kolektivní spolupráce, sdílení zodpovědnosti atd.). Konkrétní podobu aktivit v komunitním centru utváří cílová skupina podle vlastních potřeb a zájmů s cílem zlepšit sociální situaci nejen jednotlivců, ale i komunity jako celku. Komunitní centrum by mělo být neutrálním a otevřeným prostorem, který umožňuje lidem scházet se, společně vytvářet aktivity a řešit sdílené problémy.

Aktivity podporované v rámci komunitní sociální práce I činnost komunitního centra musí mít vždy přímou vazbu na sociální začleňování nebo prevenci sociálního vyloučení osob.

Podporované cílové skupiny

Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené; např. osoby se zdravotním postižením (včetně osob s duševním onemocněním); osoby s kombinovanými diagnózami; osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách; osoby pečující o malé děti; osoby pečující o jiné závislé osoby; rodiče samoživitelé; osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané; osoby ohrožené předlužeností.

Sociální pracovníci; pracovníci v sociálních službách (pouze ve vztahu k doplňkovým aktivitám projektu zaměřeného na přímou podporu cílové skupiny osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených).

Cílové skupiny budou specifikovány ve výzvě MAS.

Typy příjemců podpory a míra dotace

poskytovatelé sociálních služeb, nestátní neziskové organizace, školy a školská zařízení, dobrovolné svazky obcí, místní akční skupina, obce, organizace zřizované obcemi, organizace zřizovné kraji, příspěvkové organizace, vzdělávací a poradenské instituce

Míra dotace:

- NNO, školy a školská zařízení: 100%

- DSO, obce, organizace zřizované obcemi a kraji (s výjimkou škol a školských zařízení): 95%

- vzdělávací a poradenské instituce: 85%

Absorpční kapacita MAS

Pro uvedené opatření, při znalosti předpokládané alokace, byla v území, na základě řízených rozhovorů se starosty obcí, konzultací s poskytovateli sociálních služeb, s Úřadem práce a dalšími relevantními aktéry, identifikována dostatečná absorpční kapacita pro implementaci daného opatření.

Potenciálními, na základě sběru a konzultací projektových záměrů pravděpodobnými realizátory projektů v rámci opatření jsou především komunitní centra či jejich provozovatelé, nestatní neziskové organizace, dobrovolné svazky obcí, případně MAS.

Varianta konkrétního projektu (dle sběru projektových záměrů): Tříletý projekt (poté příp. navazující tříletý projekt), předkladatel DSO, vždy personálně zajištěný dvěma kvalitními regionálními terénními pracovníky (mzda superhrubá 35 tisíc/měsíc/osoba), vykonávajícími komunitní sociální práci v regionu, a to v rámci fungujících komunitních center a rovněž v obcích bez komunitního centra, dle potřebnosti daných intervencí v místě.

Vliv opatření na naplňování horizontálních témat OPZ

- rovnost mužů a žen – neutrální vliv
- rovné příležitosti a nediskrimace – neutrální vliv
- udržitelný rozvoj - neutrální vliv

Principy pro určení preferenčních kritérií

·       Soulad projektu se SCLLD - soulad s cíli SCLLD.

·       Princip zaměstnanosti – pozitivní dopad na zaměstnanost.

·       Princip trvalé udržitelnosti – potenciál trvalé udržitelnosti.

·       Princip komplexnosti – propojenost více oblastí a témat, multiplikační efekt.

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS, a to vždy s ohledem na potřebnost, účelnost, efektivnost, hospodárnost a proveditelnost.

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve výzvě MAS.

Výsledky

Indikátory výsledku

Kód NČI2014+

Název indikátoru

Měrná jednotka

Výchozí hodnota

Milník 2018

Cílová hodnota

6 70 10

Využívání podpořených služeb

osoby

0

ne

80

6 73 10

Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj účel

osoby

0

ne

144

Indikátory výstupu

Kód NČI2014+

Název indikátoru

Měrná jednotka

Výchozí hodnota

Milník 2018

Cílová hodnota

5 51 02

Počet podpořených komunitních center

zařízení

0

ne

3

6 00 00

Celkový počet účastníků

účastníci

0

ne

160

6 70 01

Kapacita podpořených služeb

místa

0

ne

80

 

Programový rámec pro operační program

Operační program Zaměstnanost

Název opatření

Opatření OPZ 2 - Prorodinná opatření

Vazba na specifický cíl OPZ

SC 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problemů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech

Opatření řeší zajištění péče o děti během pracovní doby jejich rodičů (tzn. zejména mimo školní docházku a v období prázdnin), čímž je přímo v souladu s SC 2.3.1 OPZ, jenž řeší problém nezaměstnanosti. Obsahuje aktivity slučující rodinný a profesní život.

Vazba na SCLLD MAS Hanácký venkov

Opatření reaguje na specifický cíl 3.3 SCLLD a zahrnuje opatření 3.3.4 (Prorodinná opatření)

Popis cíle opatření

Cílem opatření je prostřednictvím uvedených aktivit zvýšit šanci na uplatnění na trhu práce (včetně usnadnění návratu na trh práce) pro osoby, které musí zároveň zajistit (zabezpečit) péči o své potomky po dobu výkonu zaměstnání.

Opatření přispívá ke slaďování pracovního a rodinného života, k podpoře rodiny a k předcházení sociálního vyloučení osob včetně jejich uplatnitelnosti na trhu práce.

Popis provázanosti navrhovaných opatření, a to včetně provázanosti na ostatní operační programy

Opatření programového rámce navazuje na tato opatření programového rámce IROP SCLLD:

Opatření IROP 3 – Rozvoj vzdělávací infrastruktury: možnost navázání prorodinných opatření (příměstských táborů) na podpořenou infrastrukturu v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání z IROP.

Opatření tedy navazuje na Integrovaný regionální operační program na specifický cíl 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. Aktivity mohou navazovat na využití infrastruktury a budování kapacit pro vzdělávání z IROP, např. infrastruktura pro zájmové a neformální vzdělávání (specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení).

Priorizace navrhovaných opatření

a) opatření financovaná z alokované částky

- příměstské tábory

- zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyt)


b) opatření financovaná z alokované částky v případě navýšení alokace
- budou podporovány další projekty spadající do opatření podle bodu a)

Časový harmonogram realizace opatření ve vazbě na finanční plán

Opatření bude, s ohledem na výši alokace, absorpční kapacitu území a konzultace s potenciálními žadateli, realizováno prostřednictvím dvou výzev. První výzva se předpokládá na počátku roku 2018, s alokací cca 52,5% z celkové alokace opatření. Druhá výzva pak v roce 2020. Opatření bude realizováno cca do roku 2021, včetně (vzhledem k objemu alokace na dané opatření a předpokládanému finančního objemu potenciálních projektů).

Celková alokace opatření: 1.899 tis. Kč

Výzva v roce 2018: 1.000 tis. Kč

Výzva v roce 2020: 899 tis. Kč

Popis možných zaměření projektů

Příměstské tábory za účelem plnohodnotného zapojení rodičů do pracovního procesu: Podpora je určena na zajištění služeb péče o děti v době školních prázdnin.

Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyt): Podpora je určena na vybudování zařízení a zajištění služeb péče o děti mimo režim vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Jedná se o zakládání a provozování zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem tohoto typu (školní družiny, kluby) s dobou provozu odpovídající potřebám rodičů (oproti současné nabídce družin též v časných ranních hodinách a až do pozdního odpoledne). Cílem je zajištění péče o děti v době mimo školní vyučování, kdy jsou rodiče v zaměstnání. Nejde tedy o podporu mimoškolních vzdělávacích aktivit, nýbrž o posílení služeb zajišťujících péči o děti. Zařízení je určeno pro děti, které jsou žáky 1. stupně ZŠ.

Opatření není zaměřeno na děti do tří let věku ani na předškolní děti.

Podporované cílové skupiny

Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené; osoby pečující o malé děti.

Cílové skupiny budou specifikovány ve výzvě MAS.

Typy příjemců podpory a míra dotace

poskytovatelé sociálních služeb, nestátní neziskové organizace, školy a školská zařízení, dobrovolné svazky obcí, místní akční skupina, obce, organizace zřizované obcemi, organizace zřizovné kraji, příspěvkové organizace, vzdělávací a poradenské instituce

Míra dotace:

- NNO, školy a školská zařízení: 100%

- DSO, obce, organizace zřizované obcemi a kraji (s výjimkou škol a školských zařízení): 95%

- vzdělávací a poradenské instituce: 85%

Absorpční kapacita MAS

Pro uvedené opatření, při znalosti předpokládané alokace, byla v území, na základě řízených rozhovorů se starosty obcí, konzultací se školami a školskými zařízeními, organizacemi zájmového a neformálního vzdělávání a spolky či jinými NNO identifikována dostatečná absorpční kapacita pro implementaci daného opatření.

Potenciálními, na základě sběru a konzultací projektových záměrů pravděpodobnými realizátory projektů v rámci opatření jsou především příspěvkové organizace obcí (domy dětí a mládeže), školské instituce, obce, nestátní neziskové organizace či dobrovolné svazky obcí.

Vliv opatření na naplňování horizontálních témat OPZ

- rovnost mužů a žen – neutrální vliv
- rovné příležitosti a nediskrimace – neutrální vliv
- udržitelný rozvoj - neutrální vliv

Principy pro určení preferenčních kritérií

·       Soulad projektu se SCLLD - soulad s cíli SCLLD.

·       Princip zaměstnanosti – pozitivní dopad na zaměstnanost.

·       Princip trvalé udržitelnosti – potenciál trvalé udržitelnosti.

·       Princip komplexnosti – propojenost více oblastí a témat, multiplikační efekt.

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS, a to vždy s ohledem na potřebnost, účelnost, efektivnost, hospodárnost a proveditelnost.

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve výzvě MAS.

Výsledky

Indikátory výsledku

Kód NČI2014+

Název indikátoru

Měrná jednotka

Výchozí hodnota

Milník 2018

Cílová hodnota

6 28 00

Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ

osoby

0

ne

68

Indikátory výstupu

Kód NČI2014+

Název indikátoru

Měrná jednotka

Výchozí hodnota

Milník 2018

Cílová hodnota

5 00 01

Kapacita podpořených zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení

osoby

0

ne

45

6 00 00

Celkový počet účastníků

účastníci

0

ne

75