Drobečková navigace

Úvod > OBDOBÍ 2014-2020 > DOTACE přes MAS > PRV

PRV - Program rozvoje venkova (CLLD)

Pro podporu aktivit v rámci Programu rozvoje venkova byly definovány tři fiche:

  • Modernizace zemědělských podniků
  • Rozvoj nezemědělského podnikání
  • Spolupracující a aktivní MAS

Konkrétní vyhlašované výzvy k předkládání žádostí o dotaci, vč. přesných podmínek, MAS zveřejňuje na svých internetových stránkách, a to v sekci "AKTUÁLNĚ" - "DOTACE MAS - VÝZVY" a současně na úvodní stránce v pravém panelu "Aktuální výzvy MAS".

Programový rámec pro program

Program rozvoje venkova

Název Fiche

Fiche PRV 1 - Modernizace zemědělských podniků

Vazba na článek Nařízení PRV

Článek 17, odstavec 1., písmeno a)

Vymezení Fiche: Stručný popis Fiche

Podpora je zaměřena na zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnost i zemědělského podniku.

Podpora přispívá k naplňování Priority 2 Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů, zejména prioritní oblasti 2A Zlepšení hospodářské výkonnosti všech zemědělských podniků a usnadnění jejich restrukturalizace a modernizace, zejména za účelem zvýšení míry účasti na trhu a orientace na trh, jakož i diverzifikace zemědělských činností.

Vymezení Fiche:

Vazba na cíle SCLLD

Fiche reaguje na specifický cíl 3.1 SCLLD a částečně zahrnuje opatření 3.1.1 (Modernizace zemědělských a potravinářských provozů)

Oblasti podpory:

Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě, je určena na investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci. Podporovány budou též investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu a investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku.

V rámci této Fiche nelze podpořit investice pro živočišnou výrobu týkající se včel a rybolovu. Investice pro rostlinnou výrobu se nesmí týkat obnovy nosných konstrukcí vinic, oplocení vinic a oplocení sadů. Podpora nemůže být poskytnuta na pořízení kotlů na biomasu.

Definice příjemce dotace:

Zemědělský podnikatel

Výše způsobilých výdajů:

Min. 50.000,- Kč

Max. 5.000.000,- Kč

Principy pro stanovení preferenčních kritérií:

·       Vytvoření pracovního místa.

·       Dopad realizace projektu na rozsah ZPF.

·       Výše způsobilých výdajů.

·       Dopad projektu na zaměstnanost v rámci regionu.

Výsledky:

Indikátory výsledků

Číslo

Název indikátoru

Měrná jednotka

Výchozí stav

Hodnota pro mid-term    (r. 2018)

Cílový stav

9 48 00

Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)

FTE

0

0

0,5

Indikátory výstupů

Číslo

Název indikátoru

Měrná jednotka

Výchozí stav

Hodnota pro mid-term    (r. 2018)

Cílový stav

9 37 01

Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců

Podnik/Příjemce

0

4

6

 

Programový rámec pro program

Program rozvoje venkova

Název Fiche

Fiche PRV 2 - Rozvoj nezemědělského podnikání

Vazba na článek Nařízení PRV

Článek 19, odstavec 1., písmeno b)

Vymezení Fiche: Stručný popis Fiche

Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje investice na založení a rozvoj nezemědělských činností.

Podpora přispívá k naplňování Priority 6 Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a podpora hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech, zejména prioritní oblasti 6A Usnadnění diverzifikace, vytváření malých podniků a pracovních míst.

Vymezení Fiche:

Vazba na cíle SCLLD

Fiche reaguje na specifický cíl 3.2 SCLLD a zahrnuje opatření 3.2.1 (Konkurenceschopné podniky) a částečně i 3.2.2 (Podpůrné činnosti pro podnikání)

Oblasti podpory:

Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE):

- C (Zpracovatelský průmysl s výjimkou činností v odvětví oceli, v uhelném průmyslu, v odvětví stavby lodí, v odvětví výroby syntetických vláken dle čl. 13 písm. a) NK (EU) č. 651/2014, a dále s výjimkou tříd 12.00 Výroba tabákových výrobků a 25.40 Výroba zbraní a střeliva),

- F (Stavebnictví s výjimkou skupiny 41.1 Developerská činnost),

- G (Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel s výjimkou oddílu 46 a skupiny 47.3 Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách),

- I (Ubytování, stravování a pohostinství), 

- J (Informační a komunikační činnosti s výjimkou oddílů 60 a 61),

- M (Profesní, vědecké a technické činnosti s výjimkou oddílu 70),

- N 79 (Činnosti cestovních kanceláří a agentur a ostatní rezervační služby),

- N 81 (Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny s výjimkou skupiny 81.1),

- N 82.1 (Administrativní a kancelářské činnosti),

- N 82.3 (Pořádání konferencí a hospodářských výstav),

- N 82.92 (Balicí činnosti),

- P 85.59 (Ostatní vzdělávání j. n.),

- R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti)

- S 95 (Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost),

- S 96 (Poskytování ostatních osobních služeb).

V případě uvádění produktů na trh jsou na trh uváděny produkty, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování EU, případně v kombinaci s produkty uvedenými v příloze I Smlouvy o fungování EU (převažovat musí produkty neuvedené v příloze I Smlouvy o fungování EU). V případě zpracování produktů jsou výstupem procesu produkty, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování EU.

Činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) a I 56 (Stravování a pohostinství) mohou být realizovány pouze ve vazbě na venkovskou turistiku a ubytovací kapacitu.

Definice příjemce dotace:

Podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.

Výše způsobilých výdajů:

Min. 50.000,- Kč

Max. 5.000.000,- Kč

Principy pro stanovení preferenčních kritérií:

 

·         Vytvoření pracovního místa.

·         Dopad realizace projektu na rozsah ZPF.

·         Výše způsobilých výdajů.

·         Nové využití nevyužívaných prostor/objektu.

·         Preference projektů zaměřených na nákup strojů a technologií.

·         Preference projektů prvožadatelů.

·         Preference žadatelů z řad nezemědělských podnikatelů.

 

Výsledky:

Indikátory výsledků

Číslo

Název indikátoru

Měrná jednotka

Výchozí stav

Hodnota pro mid-term    (r. 2018)

Cílový stav

9 48 00

Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)

FTE

0

0

0,5

Indikátory výstupů

Číslo

Název indikátoru

Měrná jednotka

Výchozí stav

Hodnota pro mid-term     (r. 2018)

Cílový stav

9 37 01

Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců

Podnik/Příjemce

0

2

4

 

Programový rámec pro program

Program rozvoje venkova

Název Fiche

Fiche PRV 3 - Spolupracující a aktivní MAS

Vazba na článek Nařízení PRV

Článek 44

Vymezení Fiche: Stručný popis Fiche

Projekty musí vykazovat hodnotu přidanou spoluprací, tzn., že výstupy projektu by bez této  spolupráce v takové podobě nevznikly. MAS může spolupracovat i s jinými partnerstvími, avšak způsobilé pro podporu budou pouze výdaje realizované MAS, jejíž SCLLD byla schválena z PRV.

Vymezení Fiche:

Vazba na cíle SCLLD

Fiche reaguje na specifický cíl 5.2 SCLLD (s provazbami na specifické cíle 3.1 a 3.2) a zahrnuje opatření 5.2.2 (Národní spolupráce) a 5.2.3 (Mezinárodní spolupráce).

Oblasti podpory:

Oblast podpory bude vymezovat popis témat projektů spolupráce, které musí být v souladu se SCLLD MAS.

V rámci projektu lze realizovat měkké akce (propagační, informační, vzdělávací a volnočasové) zaměřené na témata, která jsou řešena v SCLLD daných MAS. Jako hmotné a nehmotné investice včetně stavebních úprav je možné realizovat pouze následující výdaje:

·       investice týkající se zajištění odbytu místní produkce včetně zavedení značení místních výrobků a služeb,

·       investice související se vzdělávacími aktivitami,

·       investice do informačních a turistických center.

Výdaje do investic jsou způsobilé pouze za předpokladu, že jsou společně provozovány spolupracujícími subjekty.

Za měkké akce lze považovat především pořádání konferencí, festivalů, workshopů, exkurzí, výstav, přenosů příkladů správné praxe, včetně produktů s tím spojených (publikace, brožury, letáky apod.).

Investice mohou být realizovány pouze takové, které budou provozovat po celou dobu lhůty vázanosti projektu na účel samy MAS.

Způsobilá pro podporu je i předběžná technická podpora projektů spolupráce, kdy MAS musí prokázat, že plánovala provedení konkrétního projektu. Na předběžnou technickou podporu projektů spolupráce může MAS využít maximálně 10% z alokace přidělené MAS na realizaci projektů spolupráce.

Definice příjemce dotace:

Příjemcem dotace může být pouze MAS, jejíž SCLLD byla schválena z PRV.

Kromě jiných místních akčních skupin (tzn. MAS, jejíž SCLLD nebyla schválena z PRV či zahraniční MAS) může MAS spolupracovat se:

a) skupinou místních veřejných a soukromých partnerů na venkovském území, která provádí strategii místního rozvoje v rámci EU či mimo ni;

b) skupinou místních veřejných a soukromých partnerů na jiném než venkovském území, která provádí strategii místního rozvoje v rámci EU.

Výše způsobilých výdajů:

Min. 50.000,- Kč

Max. 5.000.000,- Kč, resp. dle stanovené alokace MAS

Výsledky:

Indikátory výstupů

Číslo

Název indikátoru

Měrná jednotka

Výchozí stav

Hodnota pro mid-term     (r. 2018)

Cílový stav

9 25 01

Celkové veřejné výdaje (O.1)

EUR

0

0

16 340